Start

Hur gäller sekretessen vid förhandling?

Vi är i slutskedet av en offentlig upphandling där vi och fyra andra leverantörer är kvar i sista steget. Vi har tidigare ombetts att inkomma med ett samlat timpris på efterfrågade tjänster. Nu får vi en inbjudan till en förhandling som endast avser timpriset.

Upphandlaren hänvisar till att det har ett "förhandlat förfarande" och kan då som sista steg förhandla om pris innan de tilldelar.

Skulle vi i detta läge kunna ge ett nytt timpris (alt behålla befintligt pris) och sedan även skriva att om vi är deras första val i övrigt men att vi inte har lägsta pris att vi är öppna för vidare förhandling?

Vi tror verkligen att vi skulle vara rätt partner för dem.

Pam

Publicerad 22 mars 2019

Hej Pam,

En förhandling kan begränsas till att endast röra priset. Den upphandlande myndigheten måste dock alltid iaktta de grundläggande upphandlingsprinciperna samt bestämmelserna om anbudssekretess i offentlighets- och sekretesslagen. Högsta förvaltningsdomstolen har konstaterat att det inte är tillåtet för en upphandlande myndighet att avslöja de priser som lämnats av övriga leverantörer i förhandlingen för att utöva prispress.

Vid offentlig upphandling råder som huvudregel absolut sekretess fram till dess att den upphandlande myndigheten beslutat att tilldela kontraktet till en viss leverantör, eller till att anbuden offentliggjorts. Det innebär att uppgifter som rör anbud inte får lämnas till någon annan än den som lämnat anbudet innan alla anbud offentliggjorts, eller beslut om leverantör och anbud fattats (tilldelningsbeslut) eller när myndigheten avslutar upphandlingen på annat sätt, till exempel avbryter den.

Att den upphandlande myndigheten delar med sig av uppgift om att en viss anbudsgivare har lämnat det lägsta anbudet kan alltså strida mot bestämmelserna om sekretess vid upphandling och de grundläggande upphandlingsprinciperna, till exempel likabehandlingsprincipen.

Det är den upphandlande myndigheten som styr förhandlingen och bestämmer om förhandlingen ska fortsätta eller inte. Det är alltså inte upp till leverantören att sätta upp förutsättningarna för vidare förhandling.

Källhänvisningar 
  • 19 kap. 3 § andra stycket offentlighets- och sekretesslag (2009:400) (OSL) – sekretess vid upphandling för uppgift som rör anbud
  • Högsta förvaltningsdomstolen HFD 2015 ref. 63 – det är inte tillåtet för en upphandlande myndighet att avslöja priser som lämnats av övriga leverantörer.
Med vänlig hälsning,

Rasmus

Upphandlingsjurist

26 mars 2019 (Uppdaterat 16 augusti 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar.