Start

Omfattar lagen om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling även undantag?

Hej
Jag arbetar i elbranschen och har en fråga om tillämpningen av den nya lagen om elektronisk fakturering. Efter en del efterforskning hos DIGG har jag fått beskedet att man ska ha en vid tolkning av begreppet "....elektroniska fakturor som utfärdas till följd av offentlig förvaltning..." så att lagen omfattar fakturor för köp även om någon upphandling inte har skett, förutsatt att köpet ligger inom någon av de fyra upphandlingslagarna.

Min fråga blir då följande: I en situation där beställaren är en upphandlande myndighet/enhet som begär en ny elanslutning så är det endast det elnätsbolag som har det lokala monopolet i området som kan ansluta anläggningen. Någon upphandling sker inte och nätföretaget i området har en skyldighet enligt Ellagen att ansluta anläggningen. Vad gäller i denna situation? Förutom själva kostnaden för anslutningen, följer därefter löpande fakturor så länge anläggningen är ansluten till elnätet. Nästa fråga blir då hur man ser på situationen då kunden inte har valt något bolag som ska fakturera för själva elhandeln. I det fallet faktureras kostnaden för elhandel av den elhandlare som har anvisats av det aktuella nätbolaget. Ingen upphandling sker heller i denna situation men kunden har till skillnad från nätsidan ändå möjlighet att välja bolag.

Mvh
Birgitta

Birgitta Andersson

Publicerad 27 mars 2019

Hej Birgitta,

Frågor om det av dig angivna beskedet från Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) hänvisar vi till DIGG. Vi kan inte svara för eventuella tolkningar DIGG gjort av regelverkets omfattning. Det kan dock vara lämpligt att kontakta DIGG för att reda ut eventuella missförstånd. Det bör i sammanhanget noteras att respektive upphandlande organisation har ett individuellt ansvar för att tolka och tillämpa lagen om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling korrekt.

När blir det aktuellt med elektroniska fakturor?
Det kan noteras att lagen om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling har ett brett tillämpningsområde. Dock är tillämpningsområdet inte obegränsat, utan lagen omfattar enbart fakturor till följd av all offentlig upphandling enligt lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS), lagen om offentlig upphandling (LOU), lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) eller lagen om upphandling av koncessioner (LUK).

Naturligtvis gäller inte exempelvis LOU om det av LOU framgår att lagen inte gäller (det vill säga att upphandlingen är undantagen från LOU:s tillämpningsområde). Exempelvis gäller inte LOU för ett tjänstekontrakt som en upphandlande myndighet tilldelar en annan upphandlande myndighet som på grund av lag eller annan författning har ensamrätt att utföra tjänsten.

Däremot är exempelvis LOU tillämplig om en upphandlande myndighet använder ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering eller en direktupphandling för att det som ska upphandlas kan tillhandahållas endast av en viss leverantör därför att det som ska anskaffas skyddas av ensamrätt och därför endast kan tillhandahållas av en viss leverantör. En direktupphandling är alltså fortfarande en upphandling gjort enligt LOU. 

Elektroniska fakturor är bara obligatoriskt om köpet genomförts enligt en upphandlingslag
Om organisationen gör en bedömning att en upphandling inte omfattas av någon upphandlingslag behöver lagen om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling inte tillämpas.

Vi kan inte bistå i bedömningen om respektive upphandling i ditt exempel omfattas av upphandlingsplikt enligt någon av upphandlingslagarna. Vid behov av individuell rådgivning rekommenderar vi att ni kontaktar en jurist i den egna organisationen eller på den privata marknaden.

Källhänvisningar
  • 1 § lag (2018:1277) om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling (lagen om e-faktura till följd av offentlig upphandling) – tillämpningsområde
  • prop. 2017/18:153 s. 16 – förarbetena där det konstateras att tillämpningsområdet är brett
  • 3 kap. 10 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – undantag från lagens tillämpningsområde på grund av tjänstekontrakt som tilldelas på grund av ensamrätt genom lag eller annan författning
  • 6 kap. 14 § punkten 3 LOU – förhandlat förfarande utan föregående annonsering på grund av skydd av ensamrätt.
Med vänlig hälsning,

Gustav

28 mars 2019 (Uppdaterat 27 augusti 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar.