Start

Hur förhåller sig statsstödsreglerna till försäljning av kommunal egendom?

Hej,

I de fall en kommun önskar att avyttra egendom och samtidigt efterleva statsstödsreglerna finns det ju två vägar att säkerställa marknadsvärde. Antingen en oberoende värdering av minst en oberoende expert eller, vilket torde vara mer effektivt för att säkerställa det faktiska marknadsvärdet, genom konkurrensutsättning/öppet anbudsförfarande.

Nu till min fråga - på vilket sätt ska ett eventuellt avyttrande kommuniceras för att det ska anses uppfylla regelverket? Eller annorlunda uttryckt - hur ska kommunens önskan att sälja offentliggöras? Finns det några formaliaregler för ett sådant förfarande för att säkerställa att kommunens intention når en bred krets med potentiella köpare? Räcker det exempelvis att annonsera i dagspress och på kommunens hemsida?

Till sist. Hur ser avvägningen ut mellan högst pris och trovärdigt och bindande anbud ut? Är en kommun alltid tvungen att acceptera det högsta budet efter en konkurrensutsättning? Eller finns det omständigheter som möjliggör att kommunen efter överväganden kan välja att sälja till den aktör som kommunen tror har en bättre kapacitet/faktisk möjlighet att slutföra affären?

Tack!

CC

Publicerad 26 april 2019

Hej

Kommunicering när en kommuns tillgångar ska avyttras genom anbudsförfarande
EU-kommissionen (kommissionen) anger i ett tillkännagivande om begreppet statligt stöd att ett anbudsförfarande måste konkurrensutsättas på ett sätt som gör att alla intresserade och kvalificerade anbudsgivare kan delta i förfarandet. Förfarandet måste vara transparent för att alla intresserade anbudsgivare ska vara lika och vederbörligen informerade vid varje skede i anbudsförfarandet. Tillgång till information, tillräckligt med tid för de intresserade anbudsgivarna och tydlighet vad gäller urvals- och tilldelningskriterier är alla nödvändiga faktorer för ett transparent urvalsförfarande.

I EU-reglerna om statligt stöd finns det inga specifika regler för att säkerställa att kommunen når en bred krets med potentiella köpare. Enligt kommissionen ska dock ett urvalsförfarande vara vederbörligen offentliggjort så att alla potentiella anbudsgivare kan få kännedom om det. Graden av publicitet som behövs för att säkerställa tillräckligt offentliggörande i ett givet fall beror på tillgångarnas, varornas och tjänsternas egenskaper. Information om tillgångar, varor och tjänster som med tanke på deras höga värde eller andra egenskaper kan locka anbudsgivare som är verksamma på europeisk eller internationell nivå bör spridas på ett sådant sätt att de lockar potentiella anbudsgivare som bedriver verksamhet på europeisk eller internationell nivå.

Är en kommun alltid tvungen att acceptera det högsta budet efter en konkurrensutsättning?
Enligt kommissionen bör det enda väsentliga kriteriet för att välja en köpare vid försäljning vara det högsta priset, även när man väger in de begärda kontraktsvillkoren (till exempel säljarens garanti eller andra åtaganden efter en försäljning). Endast trovärdiga och bindande anbud bör beaktas.

Ett anbudsförfarande för försäljning av tillgångar, varor eller tjänster är villkorslöst när en potentiell köpare generellt har full frihet att förvärva de tillgångar, varor och tjänster som ska säljas och använda dem för sina egna ändamål, oavsett om denna potentiella köpare driver viss affärsverksamhet eller inte. Om det uppställs som villkor att köparen åtar sig särskilda förpliktelser till förmån för de offentliga myndigheterna eller med hänsyn till allmänintresset, som en privat säljare inte skulle ha krävt och som går utöver förpliktelser som härrör från allmän inhemsk lagstiftning eller ett beslut av planeringsmyndigheterna, kan anbudet inte betraktas som villkorslöst.

Sammanfattningsvis är möjligheterna att bortse från det anbud som har det högsta priset små, om kommunen vill minimera risken för förekomsten av statsstöd genom ett öppet anbudsförfarande. En marköverlåtelse kan dock innehålla skilda delar. Framförallt får man skilja på kommunens planeringsprocess och själva försäljningen (det vill säga det eventuella anbudsförfarandet). Transaktionen kan då behöva bedömas i sin helhet. Tribunalen har i det så kallade Åre-fallet exempelvis upphävt ett beslut av kommissionen som innebar att kommunen skulle vara tvungen att anta anbudet med högst pris.

Källhänvisningar
Med vänlig hälsning

Björn

02 maj 2019

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 32 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.