Start

Ska LOU eller LUFS tillämpas vid upphandling av exempelvis larm?

Hej!

Vilken lag gäller för upphandling av larmsystem med tillhörande larmövervakningstjänster samt rondering?

Uppgifterna i upphandlingen är hemliga. Vi tänkte göra den i två steg som ett selektivt förfarande med en säkerhetsskyddad upphandling med säkerhetsskyddsavtal (SUA) innan upphandlingsdokumenten lämnas ut. Finns det undantag för denna typ av upphandling i det fall hög skyddsklass är ett krav? I så fall på vilket sätt?

Annars är frågan om vi ska upphandla enligt LOU eller LUFS?

Sven

Publicerad 29 maj 2019

Hej,

Inledningsvis kan nämnas att en upphandling i två steg där ett säkerhetsskyddsavtal (SUA) tecknas, och säkerhetsprövning genomförs, innan inbjudan att lämna anbud lämnas ut kan genomföras inom ramen för antingen lagen om offentlig upphandling (LOU) eller lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS). Ett sådant upplägg som du planerar utgör därmed inget hinder för att tillämpa någon av lagarna.

I både LOU som LUFS finns undantag då respektive lag inte är tillämplig. En hög säkerhetsklass innebär inte per automatik att köpet undantas från upphandlingslagstiftningen.

Det går inte att ge ett generellt svar för vilken lagstiftning som gäller för upphandling av larmsystem med angränsande larmövervakningstjänster samt rondering eftersom det beror på fler omständigheter än själva upphandlingsföremålet och dess karaktär. I sammanhanget kan nämnas att de senare två nämnda tjänsterna omfattas av bilaga 2 till LOU. För att avgöra vilken lag som är tillämplig i en upphandling ska en bedömning göras med hänsyn tagen till syftet med och föremålet för kontraktet.

LOU gäller inte för en upphandling som omfattas av LUFS eller något av undantagen i LUFS. Exempel på upphandlingar som omfattas av LUFS är militär utrustning och utrustning av känslig karaktär samt varor och tjänster som direkt hänför sig till sådan utrustning. Vad som avses med dessa begrepp anges i LUFS. Något förenklat kan sägas att LUFS är tillämplig om det som upphandlas eller det som utrustningen, byggentreprenaden eller tjänsten är avsett för har ett säkerhetssyfte och inbegriper, kräver eller innehåller säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter.

Om det som ska upphandlas omfattas av både LOU som LUFS
Innehåller föremålet för kontraktet delar som kan omfattas av både LOU och LUFS är det frågan om en blandad upphandling. I respektive upphandlingslag finns särskilda bestämmelser om vilken upphandlingslag som ska tillämpas, eller vilka bestämmelser i en upphandlingslag som gäller i en sådan situation.

Läs mer
Läs mer om säkerhetsskyddad upphandling och blandad upphandling på vår webbplats.

Källhänvisningar
  • 3 kap. 3 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – undantag från LOU:s tillämpningsområde vid upphandling som rör försvar eller säkerhet
  • 1 kap. 2 § lag (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS) – LUFS tillämpningsområde
  • 2 kap. 18 § LUFS – definition av militär utrustning
  • 2 kap. 29 § LUFS – definition av utrustning av känslig karaktär
  • 2 kap. 9–12 §§ LOU och 1 kap. 4–6 §§ LUFS – bestämmelser om blandad upphandling som faller inom LOU och LUFS.
Med vänlig hälsning,

Gustav

29 maj 2019 (Uppdaterat 10 januari 2022)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 32 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.