Start

Vilken information avseende en direktupphandling är offentlig?

Hej,

Om en myndighet gör en uttalad direktupphandling och säger sig ha kontaktat olika leverantörer, har då en "förbigången" leverantör rätt att få reda på vid förfrågan vem som valts och på vilka grunder det skett? Är med andra ord uppgifter om proceduren och utvärderingen offentlig?

Tack på förhand för svar.

Per

Publicerad 19 juni 2019

Hej Per,

Under en pågående direktupphandling gäller absolut sekretess, vilket innebär att en upphandlande myndighet eller enhet som omfattas av offentlighetsprincipen inte i något fall får lämna ut en uppgift som rör anbud till annat än den som har lämnat anbudet förrän alla anbud eller erbjudanden offentliggörs eller beslut om leverantör och anbud fattats eller ärendet dessförinnan har slutförts.

Efter att upphandlingen är avslutad kan uppgifter i anbud och andra allmänna handlingar begäras ut, även om vissa uppgifter kan vara föremål för sekretess. I övrigt kan det vara möjligt att få ut information genom att kontakta den upphandlande organisationen.

Vad den upphandlande organisationen kan ge information om när det gäller en enskild direktupphandling beror på omständigheterna i det enskilda fallet. I det fallet en direktupphandling avser ett lågt värde, till exempel ett köp av fika i en butik, finns inte nödvändigtvis någon utvärdering eller särskild dokumentation om upphandlingen. Om en upphandlings värde uppgår till minst 100 000 kronor ska den upphandlande myndigheten anteckna skälen för sina beslut och annat av betydelse vid upphandlingen. Sådan dokumentation bör innefatta uppgifter om vilka leverantörer som har tillfrågats och de viktigaste skälen för tilldelningen.

Läs mer
Läs även Konkurrensverkets informationsmaterial Dokumentation av direktupphandling.

Källhänvisningar
  • 19 kap. 3 § andra stycket offentlighets- och sekretesslag (2009:400) (OSL) – absolut sekretess under upphandling
  • 19 kap. 3 § första stycket OSL och 31 kap. 16 § OSL – vanligt förekommande sekretessbestämmelser i en sekretessprövning efter att en upphandling är avslutad
  • 19 a kap. 11 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – en upphandlande myndighet ska dokumentera genomförandet av en upphandling under tröskelvärdet om upphandlingens värde uppgår till minst 100 000 kronor.
Med vänlig hälsning,

Gustav

19 juni 2019 (Uppdaterat 08 februari 2022)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar.