Start

Hur vet vi vad ett liknande referensuppdrag är?

Publicerad 24 juni 2019
I en upphandling vi funderar på att delta i ställs det i upphandlingsdokumenten krav på att "anbudsgivare ska ha utfört minst två liknande referensuppdrag kopplat till ansvarig arbetsledare utförda inom de fyra senaste åren inom det område kommunen nu upphandlar".

Vad menas med "liknande referensuppdrag"? Hur likt måste referensuppdraget vara nu aktuellt projekt?

Sara

Publicerad 24 juni 2019

Hej Sara,

Inledningsvis bör noteras att Upphandlingsmyndigheten inte gör bedömningar i enskilda fall. Vi kan därför inte bistå i en bedömning vad den upphandlande myndigheten eller enheten avser med ”liknande” uppdrag i det enskilda fallet. Vi bistår däremot gärna med generell vägledning.

Vid oklarheter i upphandlingsdokumenten bör leverantören i första hand rikta sin fråga till den upphandlande organisationen som utformat dem.

Begreppen "liknande referensuppdrag" eller "likvärdiga referensuppdrag" är vanligt förekommande men är inte begrepp hämtade direkt från lagtexten eller förarbetena, där det istället talas om de viktigaste byggentreprenaderna, varuleveranserna eller tjänsterna. En utgångspunkt för att bedöma vilka uppdrag som är viktigast kan enligt förarbetena vara upphandlingens värde.

Om det i en upphandling förekommer ett krav på att leverantören ska ha utfört liknande uppdrag får kravets innebörd, och om en leverantörs anbud uppfyller kravet, bedömas med utgångspunkt i det aktuella kravet i upphandlingsdokumenten. Vanligen är det frågan om krav på uppdrag av liknande omfattning och innehåll som det som är föremål för upphandlingen, men det förekommer även att upphandlande organisationer anger vad som ska uppfyllas för att ett uppdrag ska vara att anse som likvärdigt. Om ett upphandlingsdokument innehåller oklarheter kan den upphandlande organisationen få bära risken för dessa.

Läs mer

För rättsfall där krav på liknande referensuppdrag eller relevanta referensobjekt har bedömts, se bland annat Kammarrätten i Göteborgs dom i mål nr 6180–11, Kammarrätten i Stockholms domar i mål nr 116–12, mål nr 9894–14 och mål nr 7055–16 samt Kammarrätten i Sundsvalls dom i mål nr 3147–09.

Källhänvisningar
  • prop. 2006/07:128 s. 400 – en utgångspunkt för att bedöma vilka uppdrag som är viktigast kan enligt förarbetena vara upphandlingens värde
  • Kammarrätten i Göteborgs dom i mål nr 7229–15 – om ett upphandlingsdokument innehåller oklarheter kan den upphandlande myndigheten få bära risken för dessa.
Med vänlig hälsning,

Gustav

24 juni 2019

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.