Start

Får man ställa krav på Svanen-märkning?

Publicerad 12 augusti 2019
Hej,

Får man ställa krav på att produkten ska uppfylla de senaste gällande kraven för Svanenmärkning för kontorsmaskiner version 6.5 eller likvärdig?

Om ja, vad är då likvärdig, och hur kan man verifiera detta utan att Svanenmärka en produkt, då flera av kraven för märket är på verksamheten, inte produkten.

Karl

Publicerad 12 augusti 2019

Hej Karl,

Under vissa förutsättningar är det möjligt att direkt hänvisa till en märkning. Vi kan dock inte svara på det är möjligt att ställa krav på Svanen-märkning i det enskilda fallet. Vad som är likvärdigt ett visst angivet märke är svårt att ge ett uttömmande svar på, men likvärdigheten bör bedömas utifrån hur kravet är utformat i upphandlingen. Om inget annat framgår av upphandlingsdokumenten är det upp till leverantören att visa att det som har offererats är likvärdigt med de krav som har ställts i upphandlingen.

Nedan följer reglerna för när det är tillåtet att direkt hänvisa till en märkning och hur likvärdig märkning ska godtas.

Under vissa förutsättningar är det möjligt att direkt hänvisa till en märkning
Som utgångspunkt ska de underliggande kriterierna i en märkning specificeras i upphandlingsdokumenten. Sådana kriterier kan med fördel utformas som prestanda- eller funktionskrav. Bara under vissa förutsättningar är det möjligt att direkt hänvisa till en märkning.

Det är möjligt om
  1. kraven för märkningen endast rör kriterier som har anknytning till det som ska anskaffas,
  2. kraven för märkningen är lämpliga för att definiera egenskaperna hos den vara, tjänst eller byggentreprenad som ska anskaffas,
  3. kraven för märkningen grundas på objektivt kontrollerbara och icke-diskriminerande kriterier,
  4. märkningen har antagits genom ett öppet och transparent förfarande i vilket samtliga berörda kan delta,
  5. märkningen är tillgänglig för alla berörda, och
  6. kraven för märkningen fastställs av ett organ som den som ansöker om märkningen inte har ett avgörande inflytande över.
Om en märkning uppfyller villkoren i punkterna 3–6 ovan, men även rör kriterier som inte har anknytning till det som ska anskaffas, får den upphandlande myndigheten inte kräva märkningen. Myndigheten får dock fastställa de tekniska specifikationerna genom hänvisningar till sådana detaljerade specifikationer för märkningen som har anknytning till det som ska anskaffas.

Likvärdig märkning ska godtas
Kräver den upphandlande myndigheten en viss märkning ska den godta en annan märkning om kraven för den märkningen är likvärdiga med kraven för den angivna märkningen. För att likvärdiga produkter ska kunna komma ifråga krävs det att den upphandlande myndigheten tydligt har angett de krav som ska uppfyllas för att kunna bedömas som likvärdigt. Det likvärdiga alternativet får endast avvika på ett sätt som inte är relevant i sammanhanget. Likvärdigheten bör bedömas utifrån hur kravet är utformat i upphandlingen.

Om inget annat framgår av upphandlingsdokumenten är det upp till leverantören att visa att det som har offererats är likvärdigt med de krav som har ställts i upphandlingen.

Har en leverantör inte haft möjlighet att få tillgång till den märkning som den upphandlande myndigheten kräver eller en likvärdig märkning ska den upphandlande myndigheten godta annan lämplig utredning. Detta under förutsättning att detta inte beror på leverantören eller något förhållande på leverantörens sida. Denna utredning ska visa att produkten uppfyller kraven som framgår av upphandlingsdokumenten.

Källhänvisningar
  • 9 kap. 12–15 §§ lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – bestämmelser om märkning i LOU
  • Kammarrätten i Sundsvalls dom i mål nr 1225–12 – Det likvärdiga alternativet får endast avvika på ett sätt som inte är relevant i sammanhanget.
Med vänlig hälsning,

Gustav

12 augusti 2019 (Uppdaterat 04 mars 2022)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.