Start

Vad är tidsfristen för att komma in med anbud enligt LUFS?

Hej,
vad är tidsfristerna för att komma in med anbud i förhandlat förfarande enligt lagen om upphandling på försvars och säkerhetsområdet.

Maria Gil

Publicerad 02 september 2019

Hej Maria,

Lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS) saknar bestämmelser som reglerar tidsfristen att komma in med anbud vid ett förhandlat förfarande. Det innebär att den upphandlande myndigheten eller enheten själv får avgöra hur lång tid som är lämplig. När tidsfrister för att komma in med anbud bestäms av den upphandlande myndigheten eller enheten ska tidsfristen vara proportionerlig och särskild hänsyn ska tas till hur komplicerad upphandlingen är och hur lång tid som leverantörer kan antas behöva för att utarbeta anbuden.

Källhänvisningar
9 kap. 1 § lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS) – förhållanden som ska beaktas när tidsfristernas längd bestäms.

Med vänliga hälsningar,

Erika

Jurist

03 september 2019 (Uppdaterat 24 september 2021)

Hej,
1 § avslutas med "Dock ska tidsfristerna i detta kapitel iakttas." Vidare anges fastställda tidsfrister i de efterföljande paragraferna, tänker främst på 2 §. Hur ska den tolkas?

Anonym

15 maj 2020

Hej,

I 9 kap. 2 § LUFS anges att tidsfristen för att komma in med anbud vid ett selektivt förfarande ska vara minst 40 dagar från den dag då en inbjudan skickades till utvalda anbudssökande. Bestämmelserna anger även att tidsfristen för att komma in med anbudsansökningar vara minst 37 dagar från den dag då annonsen om upphandling skickades för publicering. Det finns alltså ingen bestämmelse som reglerar hur lång tidsfristen ska vara för att komma in med anbud vid ett förhandlat förfarande.

När det saknas uttrycklig reglering av tidsfristen, exempelvis i 2 § eller i övriga bestämmelser i 9 kap., gäller 9 kap. 1 § LUFS och den upphandlande myndigheten eller enheten får då avgöra hur lång tid som är lämplig.

Med vänliga hälsningar,

Erika

Jurist

18 maj 2020

Hej,
Finns det heller ingen bestämmelse som reglerar hur lång tidsfristen ska vara för att komma in med ansökan vid ett förhandlat förfarande?

Anonym

01 juni 2020

Hej,

Det framgår av 9 kap. 2 § LUFS att tidsfristen för att komma in med anbudsansökningar som huvudregel ska vara minst 37 dagar från den dag då annonsen om upphandling skickades för publicering vid ett förhandlat förfarande med föregående annonsering.

9 kap. 2 § LUFS gäller dock inte om något annat följer av 9 kap. 3–7 §§ LUFS. Exempelvis får tidsfristen för att komma in med anbudsansökningar förkortas med sju dagar om annonsen utarbetas och skickas med elektroniska medel. Det är även möjligt att förkorta tidsfristen om det råder tidsbrist i vissa fall. Om det inte är möjligt att tillämpa de tidsfrister som anges i 9 kap., får en upphandlande myndighet eller enhet ange att tidsfristen för att komma in med anbudsansökningar, räknat från den dag då annonsen om upphandling skickades för publicering, ska vara minst 15 dagar eller, om annonsen skickades med elektroniska medel, minst 10 dagar.
Notera att 9 kap. 1 § om att alla tidsfrister ska bestämmas med utgångspunkt i upphandlingens komplexitet alltid ska tillämpas och att de tidsfrister som anges i 9 kap. är minimifrister.

Källhänvisningar
  • 9 kap. 2 § lag (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS) – tidsfrister vid selektivt förfarande, konkurrenspräglad dialog och förhandlat förfarande med föregående annonsering
  • 9 kap. 4 § LUFS - förkortad tidsfrist vid användning av elektroniska medel
  • 9 kap. 7 § LUFS - förkortade tidsfrister på grund av tidsbrist i vissa fall
  • 9 kap. 1 § LUFS - När tidsfrister för att komma in med anbudsansökningar och anbud bestäms av den upphandlande myndigheten eller enheten ska särskild hänsyn tas till hur komplicerad upphandlingen är och hur lång tid som leverantörer kan antas behöva för att utarbeta anbuden.
Med vänliga hälsningar,

Erika

Jurist

03 juni 2020

Hej,
vad är tidsfristerna för att komma in med anbud i konkurrenspräglad dialog enligt lagen om upphandling på försvars och säkerhetsområdet.

Anonym

23 september 2021

Hej,

Lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS) innehåller ingen minimifrist för hur lång tid anbudsgivare ska få för att inkomma med anbud vid en konkurrenspräglad dialog. Detta gäller även vid förhandlat förfarande. Det innebär att den upphandlande myndigheten eller enheten själv får avgöra hur lång tid som är lämplig (se första svaret i denna tråd).

För anbudsansökningar eller ansökningar om att få delta i dialogen är huvudregeln att tidsfristen ska vara minst 37 dagar. Tidsfristen kan dock förkortas under flera olika förutsättningar. Detta beskrivs i det tredje svaret i denna tråd.

Med vänliga hälsningar,

Erika

Jurist

24 september 2021

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 33 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd.