Start

Hur ska LOU tillämpas i händelse av kris eller krig?

I och med ökad fokus på försvars- och civilförsvarsfömåga har frågan lyfts internt gällande hur vi ska lösa vårt behov av varor och tjänster i händelse av kris och/eller krig.

Hur ska LOU tillämpas i en sådan situation, om alls? Har inte hittat något kring detta i LOU.

Dold

Publicerad 25 september 2019

Hej,

Hur ska LOU tillämpas i händelse av kris?
I händelse av kris ska en upphandlande myndighet tillämpa lagen om offentlig upphandling (LOU) om köpet omfattas av lagens tillämpningsområde.

Läs om hur LOU ska tillämpas i akuta situationer på vår webbplats.

Hur ska LOU tillämpas i händelse av krig?
Det finns inga särskilda bestämmelser om riket i händelse av krig i LOU. Det innebär att den upphandlande organisationen har samma upphandlingsrättsliga skyldighet som vid kris, se ovan.

En upphandlande organisation ska alltid iaktta vad riksdagen beslutar eftersom riksdagen kan stifta lag som påverkar LOU:s tillämpningsområde. Detta gäller i synnerhet om riket är i krig eller krigsfara.

Befinner sig riket i krig eller krigsfara aktualiseras bestämmelserna i 15 kap. regeringsformen. Bland annat finns där bestämmelser om att riksdagen, eller en eventuell krigsdelegation, under vissa förutsättningar i lag kan bemyndiga regeringen att genom förordning meddela sådana föreskrifter i visst ämne som enligt grundlag annars ska meddelas genom lag. Det innebär att regeringen under vissa förutsättningar kan påverka LOU:s tillämpningsområde.

Läs mer
Läs om Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB:s) vägledning Upphandling till samhällsviktig verksamhet : en vägledning. För kommuner respektive regioner finns överenskommelser mellan Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och MSB när det gäller kommunernas arbete med civilt försvar och regionernas arbete med krisberedskap och civilt försvar.
Läs även om att reglera oförutsebara händelser på vår webbplats.

Källhänvisningar
  • 15 kap. kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform (regeringsform) – krig och krigsfara
  • 15 kap. 5–6 §§ regeringsform – regeringens befogenheter när riket bland annat är i krig.

Med vänlig hälsning,

Bel

Jurist

27 september 2019 (Uppdaterat 15 mars 2023)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.