Start

Vad ska framgå av ett tilldelningsbeslut i en annonserad upphandling av välfärdstjänster?

Publicerad 28 oktober 2019

Hej,

Vi har genomfört en upphandling av välfärdstjänster under tröskelvärdet och ska nu skicka ut ett tilldelningsbeslut.

I 19 kap. 38 § LOU står det att ”…vid en upphandling som annonserats enligt 36 § första stycket ska den upphandlande myndigheten snarast möjligt skriftligen underrätta anbudssökandena och anbudsgivarna om de beslut som avses i 12 kap. 12 § och lämna sådana upplysningar som avses i 12 kap. 13 §.”

I 12 kap. 12 § LOU står det att en upphandlande myndighet ska snarast möjligt skriftligen underrätta anbudssökandena och anbudsgivarna om de beslut som har fattats om att tilldela ett kontrakt eller att ingå ett ramavtal. Men där står det även att underrättelsen ska innehålla skälen för beslutet och uppgift om den period under vilken avtal enligt 20 kap. 1 § inte får ingås (avtalsspärr).

Frågan: Behöver man inte ange skälen och avtalsspärren i ett tilldelningsbeslut när man upphandlar välfärdstjänster?

Hannes

Publicerad 28 oktober 2019

Hej,

Nedan utgår vi ifrån att det är frågan om en upphandling av välfärdstjänster med annonsering.

Utifrån ordalydelsen av 19 kap. 38 § lagen om offentlig upphandling (LOU) går det inte att utläsa att den upphandlande myndigheten har någon skyldighet att informera anbudssökandena och anbudsgivarna om skälen till beslutet eller avtalsspärren. I sammanhanget kan noteras att motsvarande utformning finns i 19 kap. 29 § LOU.

I förarbetena berörs inte detta utan där verkar man utgå ifrån att hänvisningen till 12 kap. 12 § LOU avser även skälen och avtalsspärren. Av lagkommentaren till 19 kap. 38 § LOU framgår bland annat att ”[d]etta innebär att myndigheten ska informera om de beslut som har fattats om att tilldela ett kontrakt eller ingå ett ramavtal samt om skälen för besluten. Informationen ska även innehålla uppgift om den period under vilken avtal inte får ingås (avtalsspärr).” (prop. 2017/18:158 s. 129)

Oavsett vad som gäller i denna fråga bör noteras att den upphandlande myndigheten är skyldig att iaktta en avtalsspärr i en annonserad upphandling av välfärdstjänster. För att iaktta den grundläggande upphandlingsprincipen om öppenhet kan det därför vara nödvändigt att den upphandlande myndigheten informerar om avtalsspärren. Rättstillämpningen får avgöra vad som gäller i denna fråga.

Läs mer
Läs mer om Upphandling av välfärdstjänster på vår webbplats.

Källhänvisningar
  • 19 kap. 35–39 §§ lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – upphandling av välfärdstjänster under tröskelvärdet
  • prop. 2017/18:158 s. 79–80 – diskussion om hänvisningen i 19 kap. 38 § LOU till 12 kap. 12 § LOU.
  • prop. 2017/18:158 s. 129 – lagkommentaren till 19 kap. 38 § LOU
  • 19 kap. 35 § LOU – den upphandlande myndigheten är skyldig att iaktta en avtalsspärr i en annonserad upphandling av välfärdstjänster.
Med vänlig hälsning,

Gustav

28 oktober 2019 (Uppdaterat 09 juli 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar.