Start

Är kommunens försäljning av mark och ersättning för lokalkostnader till friskola otillåten?

Hej!

I Malmö förvaltningsrätt Mål nr 7278-15 (finns på följande länk [Upphandlingsmyndighetens redigering: borttagen länk på grund av okänt innehåll.]) kom man fram till att det är helt i sin ordning att kommunerna utöver skolpengen lämna ytterligare bidrag.

Skolpengen skall enligt skollag (2010:800) 10:38 avse ersättning för lokalkostnader.

"1. undervisning,
2. lärverktyg,
3. elevhälsa,
4. måltider,
5. administration,
6. mervärdesskatt, och
7. lokalkostnader.

Grundbeloppet ska bestämmas efter samma grunder som hemkommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna grundskolan."

I syfte att kringgå LOU slumpade Landskrona kommun ut mark till ett företag Hemsö,utan upphandling. Hemsö hade i själva verket ett uppdrag att bygga en skola åt internationella engelska skolan. Som utöver skolpengen skulle erhålla ytterligare 5 500 000 kr årligen av kommunen för att "täcka hyreskostnaden" (= direkt vinst för IES).

Därefter har lagen ändrats enligt nedanstående.

Lag (2016:1145) om offentlig upphandling 4:2
En upphandling får inte utformas i syfte att undanta den från lagens tillämpningsområde och får inte heller utformas i syfte att begränsa konkurrensen så att vissa leverantörer gynnas eller missgynnas på ett otillbörligt sätt.

Nu undrar jag om kommunerna kan använda rättsfallet som argument fortfarande med tanke på att lagen ändrats sedan dess? Nedan en länk till Trelleborgs kommuns tydliga försök att kringgå lagen.

Upphandlingsmyndighetens redigering: borttagna länkar på grund av okänt innehåll.

Åsa Svedberg

Publicerad 13 november 2019

Hej Åsa,

Upphandlingsmyndigheten gör inte bedömningar i enskilda fall. Vi kan därför inte bistå i en bedömning vad som gäller i enskilda fall. Generellt sett gäller följande.

Upphandlingslagarna omfattar de tillfällen då en upphandlande organisation (till exempel en kommun) köper en vara, tjänst eller en byggentreprenad. Upphandlingslagarna omfattar alltså normalt sett inte de tillfällen en upphandlande organisation säljer mark. Av denna anledning kan inte 4 kap. 2 § lagen om offentlig upphandling (LOU) vara tillämplig i situationen du beskriver.

Däremot kan annan lagstiftning vara aktuell i situationen du beskriver, exempelvis skollagen och kommunallagen. I kommunallagen finns regler som begränsar kommunens möjligheter att ge riktade stöd till näringsverksamheter när inte något annat framgår av annan lagstiftning. Reglerna om jäv kan också vara aktuella. Upphandlingsmyndigheten ger inte stöd i dessa frågor.

Är det statsstöd?
En annan aspekt på din fråga är om det du beskriver kan vara ett statsstöd. Om en kommun säljer mark till ett företag för ett pris som är lägre än marknadspriset kan det vara ett statsstöd. Så är fallet om priset innebär att köparen gynnas jämfört med sina konkurrenter och även övriga kriterier i begreppet statligt stöd är uppfyllda. En försäljning av mark till marknadsmässigt pris är inte statsstöd. Kommuner som genomför markanvisningar ska ha riktlinjer för markanvisningar. I dessa riktlinjer ska kommunens principer för markprissättning anges. Det kan handla om att kommunen anger i vilka sammanhang en oberoende expertvärdering tillämpas och hur kommunen arbetar med öppna anbudsförfaranden. Avsaknad av upphandling eller annat öppet anbudsförfarande betyder däremot inte nödvändigtvis att det är fråga om ett statligt stöd.

Läs mer om vad som är statsstöd och statsstödsrelaterade frågor i samband med markförsäljning på vår webbplats.

När det gäller finansieringen av fristående skolor gäller likabehandling i förhållande till den kommunala skolan utifrån en skolpeng. Skolpengen ska bland annat täcka hyreskostnaderna. Därmed kan finansiering av lokalkostnaderna för skolverksamhet vara en del av finansieringen av skolverksamheten enligt skollagen.

Läs mer om bidrag till fristående skolor på Skolinspektionens webbplats.

När det gäller hur statsstödsreglerna tillämpas inom utbildningssektorn kan du läsa mer under rubriken företagskriteriet på vår webbplats. Vi har dock inte gjort någon djupare analys av frågan. Välfärdsutredningen utredde frågan om vinstbegränsningar i välfärden. Utredningen bedömde att finansieringen av det svenska utbildningsväsendet inte omfattades av statsstödsreglerna.

Läs mer
Läs även Upphandlingsmyndighetens vägledning Allmänna anläggningar och samhällsfastigheter – Upphandling och statsstöd vid exploatering.

Källhänvisningar
  • 1 kap. 2 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – LOU:s tillämpningsområde
  • SOU 2016:78 – välfärdsutredningen. 

Gustav

22 november 2019 (Uppdaterat 02 januari 2023)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 32 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.