Start

Kan den hyra ett räddningsförbund får betala vara statsstöd?

Hej,
Kan en hyra som sätts under marknadshyresnivån ses som ett otillåtet statsstöd då kommunen hyr ut lokaler till ett räddningsförbund? räddningsförbundet utför/säljer tjänster för restvärdesräddning, rondering åt kommunen, utryckningstjänster vid inbrottslarm, sakkunnig i bygglovsärenden, utbildningstjänster, hyr ut flytvästar etc. Ingen större försäljning sker men i viss form sker det, framförallt till den egna kommunen.

Mikael

Publicerad 14 november 2019

Hej Mikael,

För att avgöra om en åtgärd utgör otillåtet statsstöd behöver en bedömning göras i det enskilda fallet. Upphandlingsmyndigheten gör inte bedömningar i enskilda fall, vilket innebär att vi inte kan svara på din fråga. Generellt sett gäller följande.

Vad är statsstöd?
Statsstöd är när det offentliga, till exempel en kommun, stöttar en ekonomisk verksamhet med offentliga medel, till exempel genom förmånliga, icke-marknadsmässiga, hyresvillkor och det leder till att mottagaren får en fördel jämfört med andra aktörer som kan påverka konkurrensen och handeln inom EU. De sistnämnda kraven är lågt ställda och är oftast uppfyllda redan när mottagaren har fått en fördel. Alla kriterier måste vara uppfyllda för att det ska vara fråga om ett statsstöd. Statsstöd är förbjudet om det inte godkänts av Europeiska kommissionen eller utformats enligt vissa undantagsregler.

Företagskriteriet bör uppmärksammas särskilt 
Det kriterium som däremot särskilt bör uppmärksammas i detta fall är företagskriteriet. Kriteriet innebär att stödet ska rikta sig till en verksamhet som bedriver ekonomisk verksamhet. Det relevanta med företagskriteriet är inte verksamhetens rättsliga form, utan att verksamheten tillhandahåller varor eller tjänster på en marknad. Även en myndighet kan bedriva ekonomisk verksamt om myndigheten agerar på en marknad. I vissa fall kan en verksamhet som är ekonomisk vara så integrerad i en icke-ekonomisk verksamhet att hela verksamheten faller utanför företagskriteriet, det kallas en accessorisk verksamhet. Ett exempel på en verksamhet som EU-domstolen ansett vara accessorisk är en myndighets uttag av avgifter för att ge ut data.

Om förbundet i ditt exempel bedriver ekonomisk verksamhet i någon del, kan stöd till den verksamheten omfattas av statsstödsreglerna även om den inte är vinstdrivande. Marknadsdomstolen har slagit fast att ett räddningsförbund i egenskap av kommunalförbund bedriver ekonomisk verksamhet när det vid sidan av dess myndighetsutövning upplåter ett brandövningsområde.

Om en kommunal verksamhet bedriver blandad verksamhet är statsstödsbedömningen beroende av uppgifter om hur ett eventuellt gynnande påverkar den ekonomiska delen av verksamheten. En myndighet som i redovisningen håller kostnaderna för den ekonomiska verksamheten skilda från kostnaderna för myndighetsutövningen kan säkerställa att den ekonomiska verksamheten inte får ett statsstöd. Mer omfattande verksamhet kan även omfattas av krav på separat respektive öppen redovisning enligt lagen om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m., även kallad transparenslagen. Läs mer om transparenslagen på Konkurrensverkets webbplats.

Återkom gärna om du har följdfrågor.

Läs mer
På vår webbplats kan du läsa om vad statsstöd är och särskilt om företagskriteriet. Om statsstödsreglerna är tillämpliga måste stödet hanteras inom ramen för statsstödsreglernas möjligheter.

Källhänvisningar
  • artikel 107.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) – vilka åtgärder som utgör statsstöd
  • Marknadsdomstolens dom 2014:1 – ett räddningsförbund i egenskap av kommunalförbund bedriver ekonomisk verksamhet när det vid sidan av dess myndighetsutövning upplåter ett brandövningsområde
  • lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. (transparenslagen) – lagen innehåller bestämmelser som syftar till att ge Europeiska kommissionen insyn i de finansiella förbindelserna mellan det allmänna och offentliga företag samt i vissa företags ekonomiska verksamhet.
Med vänlig hälsning,

Christian

Jurist

15 november 2019 (Uppdaterat 02 januari 2023)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 32 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.