Start

Påbörjad upphandling innan nya säkerhetsskyddslagen trädde i kraft

Hej, vi skickade ut ett avrop innan den nya säkerhetsskyddslagen trädde i kraft 1 april 2019. Vi har fortfarande inte kommit i mål och tecknat avtal för detta avrop och undrar om vi måste följa den nya lagen även fast avropet är utskickat innan?

Ola Schönning

Publicerad 03 december 2019

Hej,

Vi har tagit hjälp av Säkerhetspolisen för att besvara denna fråga.

Övergångsbestämmelser i säkerhetsskydds- och upphandlingslagstiftningen 
Säkerhetsskyddslagen och säkerhetsskyddsförordningen trädde i kraft den 1 april 2019. Det finns inga särskilda övergångsbestämmelser som gäller upphandlingar respektive avrop som påbörjats före ikraftträdandet. Det innebär att lagstiftningen ska följas från och med ikraftträdandedatum.

Om ett upphandlingsförfarande är pågående måste den avropande myndigheten anpassa upphandlingen till de nya bestämmelserna vid tidpunkten för ikraftträdandet.

Lagen om offentlig upphandling (LOU) innehåller en övergångsbestämmelse som lyder: ”Den upphävda lagen gäller dock för sådan upphandling som har påbörjats före ikraftträdandet.” Som nämnts ovan finns ingen motsvarande övergångsbestämmelse i den nya säkerhetsskyddslagen och förordningen.

Det kan påpekas att samråd vid säkerhetsskyddad upphandling enligt 16 a § gamla säkerhetsskyddsförordningen gällde mellan den 1 april 2018 och den 1 april 2019, eftersom det vid införandet av den ändringen fanns en övergångsbestämmelse som löd: ”Äldre föreskrifter gäller fortfarande för överlåtelser och upphandlingsförfaranden som har inletts före ikraftträdandet.” (se punkten 2 i övergångsbestämmelserna SFS 2018:13). Som nämnts ovan fanns inte någon sådan motsvarighet vid införandet av 2019 års lagstiftning.

Ska nya säkerhetsskyddslagen tillämpas i upphandlingen?
Om det aktuella avropet gjordes efter den 1 april 2018 men före den 1 april 2019 omfattades det fram till den 1 april 2019 av till exempel 16 a § den äldre säkerhetsskyddsförordningen, under förutsättningen att övriga kriterier i bestämmelsen är uppfyllda (exempelvis att upphandlingen genomförs av en statlig myndighet).

Från och med den 1 april 2019 gäller motsvarande bestämmelse i 2 kap. 6 § säkerhetsskyddsförordningen. När det gäller just denna bestämmelse så kan införandet av den nya bestämmelsen få olika effekter för en pågående upphandling eller samrådsförfarande beroende på hur de säkerhetsskyddsklassificerade uppgifterna bedöms (begränsat hemlig, konfidentiell, hemlig, kvalificerat hemlig, se 2 kap. 5 § säkerhetsskyddslagen). Samrådskrav gäller numera endast i säkerhetsskyddsklassen hemlig eller högre, vilket innebär en viss begränsning av samrådsbestämmelsens tillämpningsområde.

Avslutningsvis bör påpekas att kravet på att ingå ett säkerhetsskyddsavtal i 2 kap. 6 § säkerhetsskyddslagen gäller säkerhetsskyddsklassen konfidentiell eller högre. I den lägsta klassen begränsat hemlig ska dock säkerhetsskyddet regleras på annat sätt än genom ett säkerhetsskyddsavtal (se 7 kap. 1 § PMFS 2019:2).

Källhänvisningar
  • 2 kap. 5–6 §§ säkerhetsskyddslagen (2018:585) – säkerhetsskyddsklassificering och säkerhetsskyddsavtal
  • 2 kap. 6 § säkerhetsskyddsförordning (2018:658) – nya säkerhetsskyddsförordningen
  • övergångsbestämmelserna i lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU)
  • 16 a § säkerhetsskyddsförordning (1996:633) – gamla säkerhetsskyddsförordningen.
Uppdaterad: den 12 december 2019

Sara

9 december 2019

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.