Start

Hur efterannonserar man tilldelning av kontrakt inom ramen för ett dynamiskt inköpssystem (DIS)?

Hej,

När jag tilldelar ett avrop från DIS; är det benämning, referensnummer, CPV, uppskattat värde osv om avropet eller den ursprungliga DIS som ska anges i Avsnitt II?


NN

Publicerad 20 januari 2020

Hej,

En upphandlande myndighet som har tilldelat ett kontrakt enligt ett dynamiskt inköpssystem ska som huvudregel skicka en efterannons senast 30 dagar efter tilldelningen av varje kontrakt. Myndigheten får dock samla efterannonserna kvartalsvis vilket innebär att de kontrakt som har tilldelats inom de tre månaderna ska efterannonseras senast 30 dagar efter utgången av varje kvartal.

Vilka uppgifter som ska lämnas var i EU-kommissionens standardformulär för meddelande om tilldelning av kontrakt (efterannonsen) beror på om det är ett enskilt kontrakt som ska efterannonseras eller om det är en samlad annonsering. Nedan kommer vi att beskriva båda situationerna.

Efterannonsera enskilda kontrakt
Om den upphandlande myndigheten efterannonserar ett enskilt kontrakt ska de uppgifter som lämnas i Avsnitt II vara uppgifter som endast rör det aktuella kontraktet. Det innebär att exempelvis benämningen, referensnummer (myndighetens interna diarienummer för kontraktet), CPV-koden och det uppskattade värdet ska vara detsamma som för det kontrakt som har tilldelats inom ramen för det dynamiska inköpssystemet.

Därefter ska den upphandlande myndigheten lämna specificerade uppgifter om kontraktet under Avsnitt V.

Samlade kontrakt som efterannonseras kvartalsvis
När den upphandlande myndigheten väljer att samla kontrakten och efterannonsera dem kvartalsvis ska de uppgifter som lämnas i Avsnitt II vara en sammanställning av samtliga kontrakt för kvartalet. Det innebär att den upphandlande myndigheten exempelvis ska slå samman det uppskattade värdet av samtliga kontrakt som omfattas av den aktuella efterannonsen. Notera att det därför endast är möjligt att samla de kontrakt i en kvartalsvis efterannonsering som har samma benämning, referensnummer, och CPV-kod.

Därefter ska den upphandlande myndigheten lämna specificerade uppgifter om varje enskilt kontrakt under Avsnitt V.

Uppgift om tidigare offentliggörande rörande upphandlingen
I EU-kommissionens guide för tillämpningen av standardformulären framgår att om det finns ett tidigare meddelande om upphandling (annons) ska uppgifter om detta lämnas i Avsnitt IV under punkten 2.1. På så sätt ansluts de enskilda kontrakten till förfarandet och därmed säkerställa datakvaliteten och statistiken.

I guiden nämns dock endast ramavtal men det är rimligt att anta att detsamma gäller för kontrakt som tilldelats inom ramen för ett dynamiskt inköpssystem. För att koppla samman de kontrakt som omfattas av efterannonseringen med det dynamiska inköpssystemet ska därför den upphandlande myndigheten ange meddelandenumret i EUT för annonsen av det dynamiska inköpssystemet under avsnitt IV punkten 2.1.

Källhänvisningar
  • Bilaga 5 del D i LOU-direktivet– information som ska finnas i meddelande om tilldelning av kontrakt, se särskilt punkt 17 om hänvisning till tidigare meddelande om upphandling (det vill säga annonsen av det dynamiska inköpssystemet)
  • Public procurement standard forms guidance – EU-kommissionens guide för vilka uppgifter som ska anges var i ett meddelande om tilldelning av kontrakt (efterannonsering).
Vänliga hälsningar,

Victoria

Jurist

06 februari 2020 (Uppdaterat 01 februari 2022)

Hej och tack för ett bra och tydligt svar.

Här kommer dock två följdfrågor:
1) Hur ska fält V.1.3 tolkas? Ska ned nedre boxen fyllas i vid ett avrop från DIS eller gäller det endast själva upprättandet av DIS (steg 1)?


2) Förhandsfrågan gällande typ av förfarande är obligatoriskt. DIS finns inte angivet så vilket förfarande är korrekt att ange? Vi har antagit att det är selektivt, men är osäkra på om det är korrekt.NN

08 februari 2020

Hej igen,

1) När efterannonseringen avser kontrakt som har blivit tilldelade inom ramen för ett dynamiskt inköpssystem så ska boxen ”Ett dynamiskt inköpssystem har installerats” alltid markeras.

Anledningen till detta är att själva inrättandet av ett dynamiskt inköpssystem aldrig efterannonseras. Att inte markera boxen skulle göra det fältet betydelselöst. Det är alltså först när kontrakt tilldelas inom ramen för ett dynamiskt inköpssystem som det blir aktuellt med efterannonsering.

2) Det stämmer att det är ”selektivt förfarande” som ska anges i fältet gällande typ av förfarande.

Inrättandet av ett dynamiskt inköpssystem är inget upphandlingsförfarande utan är en elektronisk metod för upphandling. Vid upphandlingar i ett dynamiskt inköpssystem ska den upphandlande myndigheten använda ett selektivt förfarande.

Källhänvisningar
  • 10 kap. 4 § och 19 kap. 7 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – efterannonsering ska göras när en upphandlande myndighet har tilldelat kontrakt enligt ett dynamiskt inköpssystem
  • 8 kap. 3 § LOU – vid upphandlingar i ett DIS ska bestämmelserna för selektivt förfarande tillämpas.
Vänliga hälsningar,

Victoria

Jurist

11 februari 2020 (Uppdaterat 01 februari 2022)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar.