Start

Är det möjligt att tilldela en koncession till flera leverantörer?

Hej!
Kan kontrakt för koncession tilldelas flera leverantörer? Vi ska upphandla förmånscyklar till våra anställda och undrar om man kan tilldela flera leverantörer och att de anställda fritt kan välja från vilken leverantör som de vill "köpa" cykeln av, "som bäst uppfyller deras krav".

Maria

Publicerad 10 mars 2020

Hej Maria,

Går det att upphandla förmånscyklar som en koncession?
Det är inte möjligt att upphandla en koncession av varor. Det innebär att det specifika upplägget för tillhandahållande av förmånscyklar i det enskilda fallet kan påverka om det över huvud taget är möjligt att tillhandahålla dessa genom en koncession. För att det ska vara möjligt krävs att det rör sig om en tjänst. I svaret nedan utgår vi ifrån att det rör sig om en tjänst.

Kan koncessioner ingås med flera leverantörer?
Med koncession avses enligt lagen om upphandling av koncessioner (LUK) ett skriftligt kontrakt med ekonomiska villkor som ingås mellan en upphandlande myndighet eller enhet och en koncessionshavare (jämför med definitionen av ett offentligt kontrakt som kan ingås mellan en eller flera upphandlande myndigheter och en eller flera leverantörer). Av bestämmelsens ordalydelse innebär det att det inte är möjligt att tilldela koncessioner till flera leverantörer. Det saknas dessutom möjlighet att ingå ”ramavtal med flera leverantörer” eller inrätta dynamiska inköpssystem för koncessioner.

I det bakomliggande LUK-direktivet definieras dock en koncession som ett skriftligt kontrakt som kan tilldelas en eller flera ekonomiska aktörer. Detta beskrivs även i förarbetena men det faktum att bestämmelsen införts i LUK på ett sätt som ordalydelsen inte omfattar flera leverantörer berörs inte närmare. Det finns dock ingenting som talar emot att det skulle vara möjligt att ingå koncessioner med flera leverantörer.

Omfattas auktorisationssystem av LUK?
Det upplägg du beskriver skulle kunna anses utgöra ett auktorisationssystem. Det framgår av LUK-direktivet att ”arrangemang där samtliga aktörer som uppfyller vissa villkor har rätt att utföra en bestämd uppgift utan selektivitet, exempelvis vid valfrihet för kunden och system med servicecheckar, inte anses utgöra koncessioner, även de som grundas på rättsliga överenskommelser mellan myndigheten och de ekonomiska aktörerna. Sådana system brukar grundas på ett beslut av en myndighet som definierar de öppna och icke-diskriminerande villkoren för de ekonomiska aktörernas kontinuerliga tillträde till tillhandahållandet av särskilda tjänster, exempelvis sociala tjänster, så att kunderna får möjlighet att välja mellan sådana aktörer.” Det framgår inte vilka ”särskilda tjänster” som avses, men en utgångspunkt bör bara att auktorisationssystem inte omfattas av upphandlingsplikt enligt LUK.

Vi har i ett tidigare inlägg beskrivit om auktorisationssystem omfattas av LOU. Ett liknande resonemang borde vara tillämpligt även för koncessioner. Läs mer om detta i inlägget Omfattas auktorisationssystem av LOU? i vår Frågeportal.

Om just ert tänka upplägg är ett auktorisationssystem eller inte måste avgöras utifrån samtliga omständigheter.

Källhänvisningar
  • 1 kap. 13 § lag (2016:1147) om upphandling av koncessioner (LUK) – definitionen av koncession
  • 1 kap. 15 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) och 1 kap. 14 § lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) – definitionen av kontrakt
  • Artikel 5.1 led b och beaktandesats 11 i LUK-direktivet - koncessioner är avtal med ekonomiska villkor genom vilka en eller flera upphandlande myndigheter anförtror tillhandahållande och förvaltning av tjänster till en eller flera ekonomiska aktörer
  • prop. 2015/16:195 s. 351 – definitionen av en koncession och en koncessionshavare
  • Beaktandesats 13 i LUK-direktivet – auktorisationssystem är undantagna direktivets tillämpningsområde
Med vänliga hälsningar,

Erika

Jurist

30 mars 2020 (Uppdaterat 24 mars 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.