Start

Kan en pandemi utgöra force majeure?

Kan leverantörer åberopa force majeure med anledning av coronapandemin? (Ansvarsbefrielse vid leveransförsening/utebliven leverans)

Carina

Publicerad 16 mars 2020

Hej Carina,

Utgångspunkten är att avtal ska hållas. Det är endast vid undantagsfall som en avtalspart kan befrias från sitt ansvar att uppfylla sina åtaganden enligt avtalet. Ett exempel på ett sådant undantagsfall är force majeure. Force majeure definieras generellt sett som oförutsebara, extraordinära händelser som inträffar på grund av en oundviklig, yttre kraft.

För att avgöra om ansvarsfrihet kan bli aktuellt, oavsett om avtalet innehåller en force majeure-klausul eller inte, måste det inledningsvis konstateras vad avtalsprestationen konkret består av samt om effekterna av coronaviruset förhindrar eller kraftigt försvårar den prestationen. Det måste alltså finnas ett orsakssamband mellan coronavirusutbrottet och de problem som uppstått med leveransen. Om leverantören hade kunnat förutse hindret och kunnat, eller kan, övervinna det eller mildra effekterna på något sätt påverkar det bedömningen av om det är fråga om force majeure i det enskilda fallet.

Nedan följer en kort redogörelse för vad som gäller när avtalet innehåller en force majeure-klausul respektive vad som gäller när avtalet inte innehåller en sådan klausul. För ytterligare råd och stöd i avtalsrättsliga frågor rekommenderar vi att ni vänder er till en jurist, antingen inom er egen organisation eller på den privata marknaden.

Om avtalet innehåller en force majeure-klausul
Force majeure-klausuler kan ibland innehålla en exemplifiering av de omständigheter som utgör force majeure. Om någon av dessa händelser har inträffat kan klausulen bli tillämplig och force majeure kan då åberopas av leverantören som en ansvarsbefriande grund. En sådan uppräkning behöver inte betyda att de avtalade exemplen är uttömmande, utan vad som kan anses utgöra force majeure måste avgöras i varje enskilt fall. Det är viktigt att följa villkoren i klausulen, exempelvis om underrättelse till motparten. Det är också viktigt att titta på vilka rättsföljder som en sådan klausul medför. Klausulen kan till exempel reglera att åtagandet helt faller bort, rätt till hävning, att skadeståndsskyldighet faller bort eller endast en justering avseende omfattning av eller tid för prestation.

Om avtalet inte innehåller en force majeure-klausul
Om avtalet inte innehåller någon force majeure-klausul gäller allmän avtalsrätt och köprätt. Vi rekommenderar i första hand att ni har en dialog med leverantören om de problem som uppstått, eller riskerar att uppstå, kring leveranser och annat och hur ni bäst kan lösa dem tillsammans.

För ytterligare råd och stöd i avtalsrättsliga frågor rekommenderar vi att ni vänder er till en jurist, antingen inom er egen organisation eller på den privata marknaden.

Med vänliga hälsningar,

Erika

Jurist

19 mars 2020 (Uppdaterat 19 mars 2020)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 32 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.