Start

Kan statsstödsreglerna komma i konflikt med reglerna om hyreslättnader under covid-19?

Skulle ett beslut om att införa hyreslättnader (helt ta bort hyran) för företag som hyr lokaler av kommunen, dels hos vårt kommunala fastighetsbolag, dels direkt från vår kommunala fastighetsförvaltning, i syfte att stödja dessa företag under rådande coronapandemi komma i konflikt med statsstödsreglerna?

Martin Willén

Publicerad 04 april 2020

Hej Martin,

Inledningsvis kan nämnas att Upphandlingsmyndigheten ger vägledning i statsstödsfrågor till kommuner och regioner. Även andra regler kan vara aktuella i detta sammanhang, i synnerhet kommunallagens regler om stöd till enskilda näringsidkare.

På Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) webbplats har de publicerat Frågor och svar om kommunala och regionala näringslivsåtgärder för att mildra coronavirusets konsekvenser för företag.

När blir statsstödsreglerna tillämpliga?
Statsstöds­reglerna ska tillämpas när det offentliga, till exempel en kommun eller en region, under vissa förutsättningar stöttar en verksamhet med offentliga medel. Det finns även svenska bestämmelser om detta bland annat i en lag om statsstöd. Syftet med statsstöds­reglerna är att det offentliga inte ska snedvrida konkurrensen på EU:s inre marknad.

Läs mer om vad som är ett statsstöd på vår webbplats.

Kan hyreslättnader utgöra statsstöd?
En kommuns hyreslättnader till företag, oavsett om hyresgästen är en verksamhet i egen regi eller ett fristående bolag, kan utgöra ett statsstöd eftersom det kan anses ge hyresgästen eller hyresgästerna en ekonomisk fördel som de inte skulle haft utan lättnaden. Samtliga kriterier i artikel 107.1 EUF-fördraget måste dock vara uppfyllda för att det ska handla om ett statsstöd.

Statsstödsreglerna gäller även stöd till företag med anledning av den situation som det nya coronaviruset har medfört för näringslivet. De flesta möjligheter att lämna statsstöd eller bidra med finansiering med anledning av covid-19-pandemin bygger på att finansieringen görs på samma sätt i hela Sverige. Kommuner kan inom ramen för sina befogenheter genomföra åtgärder baserade på kommissionens tillfälliga covid-19-ramverk, under förutsättning att åtgärden är anmäld till och godkänd av kommissionen.

Vad händer om stödet är av mindre betydelse?
Särskilda förordningar avseende stöd av mindre betydelse (de minimis-stöd) kan tillämpas för att utforma ett stöd som inte har sådan påverkan på konkurrensen och handeln mellan EU:s medlemsstater som avses i kriterierna för statsstödsbegreppet. Om villkoren för de minimis-stöd följs är det inte fråga om ett statsstöd.

Läs mer om de minimis-stöd på vår webbplats.

Finns det möjlighet till rabatt för fasta hyreskostnader i utsatta branscher?
Efter godkännande från kommissionen har regeringen beslutat om en tillfällig rabatt för fasta hyreskostnader i utsatta branscher som ett sätt att mildra de ekonomiska konsekvenserna av virusutbrottet. Kompensationen ska sökas av hyresvärden i efterhand via länsstyrelserna. Boverket har tagit fram en e-tjänst för stödet, och har på sin hemsida publicerat frågor och svar om stöd när vissa lokalhyresgäster fått rabatt på hyran.

Vad bör kommuner och regioner särskilt tänka på?
Kommuner och regioner som överväger att införa egna statsstöd, i detta sammanhang, bör skyndsamt kontakta enheten för Marknad och konkurrens på Näringsdepartementet för anmälan av stödet och godkännande av kommissionen innan stödet beslutas i organisationen.

Läs mer om Hur lämnas stöd som måste anmälas till kommissionen? på vår webbsida.


Källhänvisningar

Med vänlig hälsning,

Christian

Jurist

07 april 2020 (Uppdaterat 11 januari 2024)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 32 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.