Start

Kan ett företag som är under rekonstruktion vara anbudsgivare?

Hej!
Vi har fått en fråga avseende uteslutningsgrunderna, och frågan lyder: "Bedömer ni att ett företag som är under rekonstruktion kan kvalificera sig om företaget uppfyller samtliga andra krav i upphandlingen?" Det finns lite olika uppfattningar huruvida ett företag som är under rekonstruktion omfattas av uteslutningsgrunderna (obligatoriska eller frivilliga), och jag undrar vad er bedömning är? Jag tänker att frågan kan komma att aktualisera sig oftare framöver så det vore tacksamt om ni belyser frågan. Tack på förhand!


Jenny

Publicerad 18 maj 2020

Hej Jenny, 

Ett företag som är under rekonstruktion kan vara föremål för uteslutning enligt någon av uteslutningsärendena, men det behöver inte betyda att så alltid är fallet. Nedan följer en generell redogörelse av hur situationen kan tolkas.

Uteslutning till följd av obetalda skatter och socialförsäkringsavgifter
Uteslutningsgrunden avseende obetalda skatter och socialförsäkringsavgifter anger att myndigheten får utesluta en leverantör om den på ett lämpligt sätt kan visa att leverantören inte fullgjort sina skyldigheter att betala skatter och socialförsäkringsavgifter. Av förarbetena till lagen framgår det att för de fall det finns förfallna skulder på leverantörens skattekonto så har en brist i fullgörandet av leverantörens skyldighet visats på lämpligt sätt i enlighet med andra stycket i bestämmelsen. Så fort en betalning inte bokförts på Skatteverkets särskilda konto på förfallodagen finns tillräckliga skäl för att den upphandlande myndigheten ska få besluta om uteslutning.

Notera att ett företag som genomgår en rekonstruktion inte nödvändigtvis behöver ha några sådana skulder att leverantören ska uteslutas på denna grund.

Uteslutning till följd av missförhållanden i övrigt i fråga om en leverantörs verksamhet 
En upphandlande myndighet får utesluta en leverantör från att delta i en upphandling, om leverantören
a) är i konkurs eller är föremål för insolvens- eller likvidationsförfaranden,
b) är föremål för tvångsförvaltning,
c) har ingått ackordsuppgörelse med borgenärer, eller
d) har avbrutit sin näringsverksamhet eller befinner sig i en motsvarande situation till följd av ett förfarande enligt nationella lagar och andra författningar som liknar dem som avses i a-c.

Uteslutning kan alltså ske vid fullbordad konkurs men även under pågående insolvens- eller likvidationsförfaranden. Vilka är då dessa insolvens- eller likvidationsförfaranden? De svenska insolvensförfarandena listas i lag (2017:473) med kompletterande bestämmelser till 2015 års insolvensförordning. Där framgår att konkurs, företagsrekonstruktion, skuldsanering och F-skuldsanering är de insolvens- eller likvidationsförfaranden som avses.

En upphandlande myndighet får alltså utesluta en leverantör som är föremål för en pågående företagsrekonstruktion. Fullbordade företagsrekonstruktioner och likvidationer faller dock av naturliga skäl utanför tillämpningsområdet för uteslutningsgrunden. Ett företag som genomgått en framgångsrik företagsrekonstruktion ska ju inte längre ha några ekonomiska problem och ett företag som likviderats existerar ju inte och kan därför inte lämna anbud i en offentlig upphandling.

Avslutningsvis bör noteras att syftet med en företagsrekonstruktion är att rädda företag som har ekonomiska problem men som på sikt anses ha goda möjligheter att fortsätta sin verksamhet. Enligt statistik från Creditsafe överlever nästan hälften av alla bolag som genomgår en företagsrekonstruktion. Det är alltså högst lämpligt att göra en individuell bedömning innan man väljer att förkasta ett företag på grund av en pågående företagsrekonstruktion.

Läs mer
Läs mer om tillämpningen av de frivilliga uteslutningsgrunderna i inlägget Kan man tillämpa de frivilliga uteslutningsgrunderna utan att det anges i upphandlingsdokumenten? i vår Frågeportal.

Källhänvisningar 
  • 13 kap. 2 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – uteslutning till följd av obetalda skatter och avgifter
  • 13 kap. 3 § andra punkten LOU – uteslutning till följd av missförhållanden i övrigt i fråga om en leverantörs verksamhet
  • 2 § lag (2017:473) med kompletterande bestämmelser till 2015 års insolvensförordning - insolvensförfaranden.
Med vänlig hälsning,

Rasmus

09 juni 2020

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 32 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.