Start

Går det att ha alternativa kravspecifikationer?

Är det möjligt att ha ett obligatoriskt krav som består i att en leverantör får välja mellan att uppfylla kravspec a eller kravspec b, där båda är likvärdiga i uppnått resultat och det är egalt för den upphandlande myndigheten vilket utförande som vinner? Inget mervärde utgår.

Ulrika

Publicerad 02 juni 2020

Hej Ulrika,

Vi är inte säkra på att vi förstår omständigheterna i din fråga. Vi förstår frågan som att ni vill kunna begära in anbud med alternativa utföranden. Återkom gärna om det är så att vi missuppfattat din fråga.

För att en leverantör ska ha möjlighet att lämna anbud med alternativa utföranden så ska detta framgå i något av upphandlingsdokumenten i upphandlingen. Den upphandlande myndigheten ska ange vilka minimikrav som gäller för sådana anbud, särskilda villkor för redovisning av anbuden och om ett alternativt anbud endast kan lämnas tillsammans med ett anbud som utgår från det utförande som den upphandlande myndigheten har angett eller om det kan lämnas enskilt. Anbud med alternativa utföranden ska kontrolleras och utvärderas var för sig.

Källhänvisningar
  • 9 kap. 16 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – anbud med alternativa utföranden
  • Beaktandesats 48 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU (LOU-direktivet) – syftet med anbud med alternativa utföranden (alternativa anbud).
Med vänliga hälsningar,

Erika

Jurist

08 juni 2020

Hej,
Ja, det stämmer att det handlar om anbud med alternativa utföranden. Då skulle det vara möjligt att t ex skriva kravspecifikationen för de olika utförandena (a och b), och att det är obligatoriskt för leverantören att ange vilket utförande deras anbud uppfyller.

Vad menar ni med "särskilda villkor för redovisning av anbuden"

Ulrika

08 juni 2020

Hej,

Det vanligaste är att en upphandlande myndighet anger vilka minimikrav som ska gälla samt anger ett alternativ på utförande i den tekniska specifikationen, sedan får anbudsgivarna själva utforma de alternativa utförandena utifrån förutsättningarna som framgår av minimikraven. Vi känner inte till något rättsfall där den upphandlande myndigheten har angett två alternativa utföranden och där anbudsgivaren då ska välja vilket av utförandena de avser offerera. Så länge det framgår tydligt i upphandlingsdokumenten samt att båda alternativen uppfyller minimikraven bör det kunna vara möjligt att göra på det sätt som beskrivs i frågan. Vad som gäller får dock slutligen avgöras av rättstillämpningen. Notera att tilldelningskriterierna som används i upphandlingen ska kunna tillämpas på alla anbud oavsett vilket alternativ som offereras.

Det är inte helt klart vad som avses med ”särskilda villkor som gäller redovisningen av anbuden”, men det kan exempelvis vara om det endast är tillåtet all lämna ett anbud med ett alternativt utförande om leverantören också lämnar in ett anbud som inte utgör ett alternativ. Formuleringen kan alltså tolkas som att ifall möjligheten att lämna in anbud med alternativa utföranden på något sätt är villkorad ska detta framgå av upphandlingsdokumenten.

Källhänvisningar
  • prop. 2015/16:195 s. 594 – tilldelningskriterierna som används ska kunna tillämpas på såväl anbud med alternativa utföranden som på anbud som inte utgör alternativen
  • 9 kap. 17 § punkten 2 lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) - en upphandlande myndighet som tillåter eller kräver anbud med alternativa utföranden ska i upphandlingsdokumenten ange vilka särskilda villkor som gäller redovisningen av anbuden
  • artikel 45.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU (LOU-direktivet - en upphandlande myndighet som tillåter eller kräver alternativa anbud ska i upphandlingsdokumenten ange eventuella särskilda villkor som gäller för redovisningen av anbuden, särskilt huruvida alternativa anbud endast får lämnas om ett anbud som inte utgör ett alternativ också har lämnats.
Med vänliga hälsningar,

Erika

Jurist

10 juni 2020 (Uppdaterat 20 april 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.