Start

Hur förhåller sig ändring av avtal till angiven takvolym?

Hej
När en upphandlande enhet anger en takvolym förstår vi det som att den inkluderar all volym för hela avtalstiden, inklusive eventuell option? Om det då skulle uppstå behov av att ändra avtalet genom kompletterande beställning eller till följd av oförutsebara omständigheter- hur ställer sig detta i relation till att det kan bli en utökad volym än den som angetts i upphandlingsdokumenten? Innehåller kravet på takvolym/takvärde en möjlighet till en viss justering uppåt så länge det håller sig inom gränserna i 17 kap. eller är det helt stopp när angiven takvolym uppnåtts?

Linda

Publicerad 04 juni 2020

Hej Linda,

Varför går det inte att göra kompletterande beställningar från ett ramavtal?
Inledningsvis vill vi påminna om att det inte är möjligt att genomföra en kompletterande beställning av ett ramavtal. I lagen om offentlig upphandling (LOU) görs en distinktion mellan kontrakt och ramavtal.

Med kontrakt avses ett skriftligt avtal med ekonomiska villkor som
  1. ingås mellan en eller flera upphandlande myndigheter och en eller flera leverantörer, och
  2. avser leverans av varor, tillhandahållande av tjänster eller utförande av byggentreprenad.
Med ramavtal avses ett avtal som ingås mellan en eller flera upphandlande myndigheter och en eller flera leverantörer i syfte att fastställa villkoren i kontrakt som senare ska tilldelas under en given tidsperiod.

Ändringar i form av kompletterande beställningar är endast är möjliga i förhållande till kontrakt, detta framgår uttryckligen av 17 kap. 11 § LOU.

Hur förhåller sig ändringar av ramavtal till att takvolym ska anges för ramavtal med en leverantör?
Rättsläget är oklart om ändringsbestämmelserna i LOU, exempelvis 17 kap. 12 § om ändringar till följd av oförutsedda omständigheter, kan användas även för att justera den angivna takvolymen. Syftet med ändringsbestämmelserna är att kunna justera ramavtalets omfattning, vilket talar för att detsamma borde gälla även för den tidigare angivna takvolymen. I EU-domstolens dom i mål C-23/20 Simonsen & Weel påminner EU-domstolen också om möjligheten att göra icke-väsentliga ändringar av ramavtal, vilket talar för att takvolymen inte nödvändigtvis är absolut.

Konkurrensverkets har i sitt ställningstagande om maximal omfattning av ramavtal och öppenhetsprincipen (2021:625) även angett att när ramavtalets maximala omfattning är uppnådd slutar ramavtalet ha en upphandlingsrättslig verkan. Ett avrop utöver den maximala omfattning som anges i ramavtalet kan utgöra en otillåten direktupphandling, givet att det inte är fråga om en sådan tillåten ändring av ramavtal som uppfyller förutsättningarna i 17 kap. LOU.

Är det möjligt att ändra takvolymen genom en options- eller ändringsklausul?

Något som däremot är säkert är att alla options- och ändringsklausuler ska ingå i det uppskattade värdet av upphandlingen och även ingå i takvolymen. Att använda en options- eller ändringsklausul som ändrar takvolymen är av den anledningen inte möjligt, eftersom en sådan klausul skulle innebär att takvolymen inte är tillräckligt tydligt angiven i det ursprungliga ramavtalet.

Läs mer
Läs mer om kompletterande beställningar i vår uppdragsrapport Ändringar av kontrakt och ramavtal på sida 27–32.

Läs mer om takvolymer i ramavtal i vår vägledning Takvolym i ramavtal, se särskilt om hur angivna takvolymer förhåller sig till ändringar av ramavtal på sida 24 i vägledningen. Notera att vägledningen publicerades i november år 2019, varför enbart EU-domstolens dom i mål C-216/17 Coopservice behandlas.

Källhänvisningar
  • EU-domstolen dom i mål C-23/20, Simonsen & Weel , punkt 70 – det är tillåtet att göra ändringar i ramavtalet som inte är väsentliga, eftersom en sådan ändring i princip förutsätter enighet, vilket innebär att anbudsgivarens samtycke krävs.
Med vänliga hälsningar,

Erika

Jurist

10 juni 2020 (Uppdaterat 20 september 2023)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.