Start

Hur förhåller sig ändring av avtal till angiven takvolym?

Hej
När en upphandlande enhet anger en takvolym förstår vi det som att den inkluderar all volym för hela avtalstiden, inklusive eventuell option? Om det då skulle uppstå behov av att ändra avtalet genom kompletterande beställning eller till följd av oförutsebara omständigheter- hur ställer sig detta i relation till att det kan bli en utökad volym än den som angetts i upphandlingsdokumenten? Innehåller kravet på takvolym/takvärde en möjlighet till en viss justering uppåt så länge det håller sig inom gränserna i 17 kap. eller är det helt stopp när angiven takvolym uppnåtts?

Linda

Publicerad 04 juni 2020

Hej Linda,

Varför går det inte att göra kompletterande beställningar från ett ramavtal?
Inledningsvis vill vi påminna om att det inte är möjligt att genomföra en kompletterande beställning av ett ramavtal. I lagen om offentlig upphandling (LOU) görs en distinktion mellan kontrakt och ramavtal.

Med kontrakt avses ett skriftligt avtal med ekonomiska villkor som
  1. ingås mellan en eller flera upphandlande myndigheter och en eller flera leverantörer, och
  2. avser leverans av varor, tillhandahållande av tjänster eller utförande av byggentreprenad.
Med ramavtal avses ett avtal som ingås mellan en eller flera upphandlande myndigheter och en eller flera leverantörer i syfte att fastställa villkoren i kontrakt som senare ska tilldelas under en given tidsperiod.

Ändringar i form av kompletterande beställningar är endast är möjliga i förhållande till kontrakt, detta framgår uttryckligen av 17 kap. 11 § LOU.

Hur förhåller sig ändringar av ramavtal till att takvolym ska anges för ramavtal med en leverantör?
Rättsläget är oklart om ändringsbestämmelserna i LOU, exempelvis 17 kap. 12 § om ändringar till följd av oförutsedda omständigheter, kan användas även för att justera den angivna takvolymen. Syftet med ändringsbestämmelserna är att kunna justera ramavtalets omfattning, vilket talar för att detsamma borde gälla även för den tidigare angivna takvolymen. Vad som gäller i frågan får avgöras av rättstillämpningen.

Läs mer
Läs mer om kompletterande beställningar i vår uppdragsrapport Ändringar av kontrakt och ramavtal på sida 27–32.

Läs mer om takvolymer i ramavtal i vår vägledning Takvolym i ramavtal, se särskilt om hur angivna takvolymer förhåller sig till ändringar av ramavtal på sida 24 i vägledningen.

Med vänliga hälsningar,

Erika

Upphandlingsjurist

10 juni 2020

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.