Start

Är det jäv om en anbudsgivare anger ett referensuppdrag som utförts inom den egna koncernen?

Publicerad 02 juli 2020
I många upphandlingar anges att angivna referenter inte får vara i jävsförhållande och ej heller vara person inom gemensam koncern med anbudsgivaren.

I de fall någon liknande inte anges, hur ska den upphandlande myndigheten hantera ett angivet referensuppdrag där referenten är en person inom samma koncern som anbudsgivaren eller på annat sätt i jävsförhållande?

Anders

Publicerad 02 juli 2020

Hej Anders,

Inledningsvis bör nämnas att jävsreglerna främst tar sikte på när en anställd eller förtroendevald anses ha ett sådant intresse i ett ärende att hens opartiskhet kan ifrågasättas. Jävsreglerna omfattar därmed som utgångspunkt inte privata aktörer sinsemellan.

Det finns inget uttryckligt upphandlingsrättsligt hinder mot att en leverantör hänvisar till ett referensuppdrag som utförts åt ett bolag vars delägare har intresse i eller ingår i samma koncern som leverantören. Om ett referensuppdrag uppfyller den upphandlande organisationens krav på referenser eller inte får alltså ytterst avgöras utifrån hur kravet är utformat i upphandlingsdokumenten.

Utesluta en leverantör från att delta i upphandlingen
En upphandlande organisation har en möjlighet att utesluta en leverantör som på ett otillbörligt sätt har försökt påverka den upphandlande organisationens beslutsprocess eller som av oaktsamhet lämnat vilseledande uppgifter som kan ha en väsentlig inverkan på de beslut som fattas under upphandlingen. Det kan alltså finnas en möjlighet för den upphandlande organisationen att utesluta en leverantör som lämnar vilseledande uppgifter om referensuppdrag.

Ett exempel på vilseledande uppgifter skulle kunna vara att referensuppdraget aldrig har blivit utfört av leverantören eller att uppgifterna som referenterna lämnar inte motsvarar det faktiska utfallet för uppdragets utförande. Notera dock att innan en upphandlande organisation beslutar om uteslutning så ska organisationen ge leverantören tillfälle att inom en viss tid yttra sig över de omständigheter som enligt organisationen utgör skäl för uteslutning.

Sammanfattningsvis
För att avgöra hur den upphandlande organisationen ska hantera situationen att de referensuppdrag som lämnas kommer från samma koncern som anbudsgivaren måste en bedömning göras utifrån hur kravet är formulerat samt vad som i övrigt anges i upphandlingsdokumenten.

Om ni är i behov av råd i det enskilda fallet rekommenderar vi att ni vänder er till en jurist inom den egna organisationen eller på den privata marknaden.

Läs mer
Läs mer om hur man kan förebygga korruption vid offentlig upphandling på vår webbplats.

Källhänvisningar 
  • 13 kap. 3 § nionde punkten lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – upphandlande myndighet kan utesluta leverantör som otillbörligt har försökt påverka beslutsprocessen
  • 13 kap. 4 § LOU – innan ett beslut om uteslutning fattas ska leverantören ges tillfälle att yttra sig över de omständigheter som myndigheter anser utgör skäl för uteslutning.
Med vänlig hälsning,

Victoria

Jurist

02 juli 2020 (Uppdaterat 02 augusti 2022)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 32 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.