Start

Vilka miljökrav för minskade utsläpp av växthusgaser ska man ställa och i vilka upphandlingar?

Hej, jag sitter som ny miljösamordnare och skulle vilja veta vilka miljökrav som lämpar sig att ställa i upphandling för att uppnå en fossilfri verksamhet. Vilka upphandlingar ger mest miljönytta i frågan? Förutom transport är det möjligt att ställa krav på fossilfritt i upphandling av byggnadsentreprenad och mat exempelvis?

Anna Granström

Publicerad 15 september 2020

Hej,

I vår Miljöspendanalys har vi integrerat bland annat vilken klimatpåverkan olika inköpskategorier (typer av inköp) ger upphov till. Där kan du se vilka typer av inköp som påverkar mest när olika grupper av köpare gör sina inköp. Vi fortsätter nu att uppdatera miljöspendanalyserna med ny statistik och med reviderad miljödata.
Vi arbetar också med att få fram grunderna till ett verktyg så att den enskilda organisationen kan göra egen miljöspendanalys.

Innan det är klart kan du se på miljöspendanalyser vi publicerat på vår webb och jämföra med din egen organisations inköp. Undersök de inköpskategorier som liknar de som pekas ut i miljöspendanalyserna som de största klimatpåverkande kategorierna. Hur stämmer bilden hos just er och med det ni köper? Vad har gjorts för klimatarbete i dessa kategorier och vad är möjligt att göra?

Ibland är det inte krav i upphandling som är det effektivaste verktyget för att minska klimatpåverkan utan istället att ändra egna arbetssätt. Det finns många områden att arbeta med:
  • Har organisationens miljö- och klimatmål brutits ned till de olika inköpskategorierna så att dessa mål verkligen integreras i inköps- och upphandlingsarbetet när upphandling och köp sker i de stora klimatpåverkande kategorierna? 
  • Hur hanterar ni miljöaspekter i avropen från ramavtalen, styr ni de som gör avrop så att de köper de miljöanpassade varorna och tjänsterna ifrån ramavtalen? 
  • Finns en lokalförsörjningsstrategi som främjar energieffektivitet och flexibel lokalanvändning? 
  • Inkluderar underhålls- och renoveringsstrategin för fastigheter energieffektivisering av fastigheterna? 
  • Främjar eller motarbetar synen på olika budgetansvar energieffektiviseringsåtgärder och utvecklingssatsningar? 
  • Finns en plan för möbler och inventarier som främjar en lång livslängd och användning? 
  • Hur arbetar ni för att minska nyinköp av datorer och IT-utrustning? 
  • Kan behov av ny utrustning hanteras genom köp av återanvänd utrustning, exempelvis mobiltelefoner? 
  • Hur arbetar hemtjänsten, är distriktsgränserna dragna så det finns möjligheter att gå eller cykla till brukarna där det är möjligt? 
  • Behöver motorgräsklippning ske av alla gräsytor, kan istället några hävdas genom slåtter? 
Och så vidare. Att arbeta inköpstrategiskt innebär bland annat att arbeta med att utveckla den egna organisationen och låta det ge effekt på inköpen och vise versa.

Vi har samlat det stöd som finns under rubriken Upphandla med hänsyn till klimatet. Och det pågår ett stort arbete med att få fram mer stödmaterial, krav och kriterier för att minska klimatpåverkan genom upphandling. Där arbetar vi främst inom bygg- och anläggningssektorn. Att öka återanvändning och återvinning leder oftast till minskad klimatpåverkan och där arbetar vi fram stöd för ökad cirkularitet genom upphandling med främst inredning och möbler som exempel.

I kriteriebiblioteket kan du leta efter krav och kriterier som passar de upphandlingar ni har på gång. Du kan söka via miljömål och via produktgrupper. Antalet klimatkrav är ännu inte så stort men det håller vi som nämnt detta år på och utvecklar tillsammans med många andra parter.

Lycka till med ditt viktiga jobb!

Jens

Hållbarhetsspecialist

17 september 2020 (Uppdaterat 24 september 2020)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar.