Start

Går det att begränsa leverantörers möjlighet att anlita underleverantörer enligt LOV?

Publicerad 30 september 2020
Hej,

Jag undrar om det finns någon/några, och i så fall vilka, regleringar inom LOV gällande olika typer av begränsningar gällande anlitandet underleverantörer?

Kan man begränsa leverantörens möjlighet att anlita underleverantörer för att utföra hela eller del av huvuduppdraget? Kan man t e x ställa krav på att en verksamhetsansvarig måste vara anställd av sökande bolag?

Kan man ställa krav på att underleverantören i sin tur inte får anlita en underleverantör?
Cecilia

Publicerad 30 september 2020

Hej Cecilia,

Till skillnad från möjligheten i lagen om offentlig upphandling (LOU) att exempelvis kräva att vissa uppgifter som är avgörande för anskaffningen ska utföras direkt av leverantören själv så finns det inga bestämmelser i lagen om valfrihetssystem (LOV) som uttryckligen innebär att den upphandlande organisationen kan begränsa leverantörens möjlighet att anlita underleverantörer.

Leverantörer har en långtgående rätt att samarbeta
En leverantör i ett valfrihetssystem har, precis som vid offentlig upphandling enligt LOU, en långtgående rätt att samarbeta med andra vid utförandet av tjänster. Leverantörer får åberopa annans kapacitet och anlita underleverantörer för att fullgöra hela eller delar av uppdraget. Det är endast tillåtet att ställa ett krav som begränsar leverantörens möjlighet att anlita underleverantörer om det är förenligt med de grundläggande upphandlingsprinciperna. Om ett krav som innebär en begränsning av leverantörens möjlighet att anlita extern kapacitet eller av underleverantörs möjlighet att i sin tur anlita underleverantörer är förenligt med de grundläggande principerna måste avgöras i varje enskilt fall.

En begränsning av leverantörers rätt att anlita underleverantörer kan vara oproportionerligt 
Konkurrensverket har vid en granskning av ett valfrihetssystem uppmärksammat att villkor som begränsar en leverantörs möjlighet att anlita underleverantörer stred mot proportionalitetsprincipen då det inte bedömdes nödvändigt och hade en oproportionerligt negativ effekt på konkurrensen. Möjligheten att anlita underleverantörer är ofta mycket viktig för mindre aktörer och ett av syftena med valfrihetssystemet är att skapa en mångfald av utförare som den enskilde kan välja mellan, vilket i sin tur leder till konkurrens och förbättrad kvalitet till nytta för den enskilde.

Uppgifter om underleverantörer får begäras in
Givetvis kan det finnas ett intresse hos den upphandlande organisationen att ha kontroll över vilka underleverantörer som utför arbete inom ett valfrihetssystem, bland annat för att de utförda tjänsterna ska kunna följas upp. Konkurrensverket framhöll i sitt beslut att det intresset kan tillgodoses genom att exempelvis följande villkor finns i förfrågningsunderlaget:
  • det ska framgå av ansökan vilka uppgifter som kommer att utföras av underleverantörer
  • eventuella tillkommande underleverantörer under avtalstiden ska på förhand ska godkännas av den upphandlande myndigheten
  • utföraren ansvarar för att anlitade underleverantörer uppfyller kraven i förfrågningsunderlaget.
Det kan också tilläggas att när det gäller verksamheter enligt exempelvis 7 kap. 1 § socialtjänstlagen (SoL) och 9 § 6–10 p. lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) så finns det en tillståndsskyldighet för föreståndaren eller den verksamhetsansvarige. Det innebär att lämpligheten hos dessa personer ska prövas och godkännas av Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Läs mer
Läs mer om möjligheten att begränsa leverantörers rätt att anlita underleverantörer i inlägget Får man ställa krav på att underleverantörer bara får användas i ett led? i vår Frågeportal. Inlägget berör upphandling enligt LOU men samma resonemang utifrån motsvarande bestämmelser i LOV om åberopande av annans kapacitet och de grundläggande principerna är tillämpligt i det här fallet.

Källhänvisningar
  • 5 kap. 2 § lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) – åberopande av annans kapacitet
  • 1 kap. 2 § LOV – de grundläggande principerna för valfrihetssystem
  • prop. 2008/09:29 s. 62 – syftet med valfrihetssystem
  • Konkurrensverkets beslut 2015-08-26 (dnr 53/2015) – ett villkor som innebär en begränsning för leverantören att anlita underleverantörer i ett valfrihetssystem strider mot proportionalitetsprincipen.
Med vänlig hälsning,

Erika

Jurist

06 oktober 2020 (Uppdaterat 14 oktober 2022)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.