Start

Vad får en sanningsförsäkran enligt LOV omfatta?

Publicerad 25 november 2020
Hej,

Vad får en sanningsförsäkran omfatta när man upphandlar enligt LOV?

Sara Andersson

Publicerad 25 november 2020

Hej Sara,

Vi tolkar din fråga som att du syftar på den utsaga som avges på heder och samvete eller en liknande försäkran som nämns i 7 kap. 2 § lagen om valfrihetssystem (LOV). Den sanningsförsäkran är ett alternativt bevis till utdrag ur officiella register för att visa att leverantören inte är föremål för någon av de frivilliga uteslutningsgrunderna i 7 kap. 1 § första stycket punkten 1, 2, 3 eller 5.
En sanningsförsäkran ska inte förväxlas med andra typer av försäkringar som en leverantör kan behöva komma in med enligt kraven i förfrågningsunderlaget. En sanningsförsäkrans specifika syfte är att tjäna som ett alternativt bevis när vissa utpekade officiella bevis saknas.

Om det saknas officiella register för uppgiften kan en leverantör i en sanningsförsäkran intyga att denne
  • inte är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller är föremål för ackord eller tills vidare har inställt sina betalningar eller är underkastad näringsförbud,
  • inte är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, ackord eller annat liknande förfarande,
  • inte genom lagakraftvunnen dom är dömd för brott som avser yrkesutövningen, och
  • har fullgjort sina åligganden avseende socialförsäkringsavgifter eller skatt i hemlandet eller annan stat inom EES-området.
Vissa uppgifter avseende företags kvalificerade ekonomiska svårigheter omfattas av Bolagsverkets register. Bolagsverkets register visar dock inte om en leverantör ingått i en ackordsuppgörelse eller är föremål för tvångsförvaltning. Dessutom finns inte samtliga svenska leverantörer i Bolagsverkets register. Till exempel omfattas de flesta ideella föreningar och enskilda näringsidkare inte av registreringsplikten. Det innebär att det för punkten 1 och 2 kommer bli aktuellt med en kombination av sanningsförsäkran och utdrag ur Bolagsverkets register för de leverantören ingår i registret. För de omständigheter där uppgifter finns i registret ska ett utdrag användas som bevis.

För svenska leverantörer ska en sanningsförsäkran inte användas för att visa att leverantören fullgjort sina skyldigheter att betala skatter och socialförsäkringsavgifter.

Läs om hur en upphandlande myndighet kan hämta in bevis om obetalda skatter och socialförsäkringsavgifter på vår webbplats.

Läs mer
Läs mer om vad en sanningsförsäkran ska omfatta enligt LOU i inlägget Vad får myndigheten kräva att en sanningsförsäkran ska omfatta? i vår Frågeportal.

Källhänsvisningar
7 kap. 1–2 §§ lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) – uteslutning och bevis.

Med vänliga hälsningar,

Erika

Jurist

02 december 2020 (Uppdaterat 28 november 2022)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.