Start

Statsstöd och återbetalningsskyldighet

Hej!

Jag undrar om vid vilka avvikelser från villkoren om statligt stöd blir ett företag återbetalningsskyldig?

Finns det någon väggledning för olika typer av skälighetsbedömningar som framkommer av villkoren av statligt stöd?

Tack!

Med vänliga hälsningar,
Kristine

Kristine

Publicerad 15 mars 2021

Hej

Inledningsvis kan nämnas att Upphandlingsmyndigheten, utöver att ge upphandlingsstöd till upphandlande organisationer och leverantörer, ger vägledning i statsstödsfrågor till kommuner och regioner.

När blir statsstödsreglerna tillämpliga?
EU:s statsstödsregler ska tillämpas när det offentliga, till exempel en kommun eller en region, under vissa förutsättningar stöttar en verksamhet med offentliga medel. Det finns även svenska bestämmelser om detta, bland annat i en lag om statsstöd. Syftet med statsstödsreglerna är att det offentliga inte ska snedvrida konkurrensen på EU:s inre marknad.

För att det ska handla om ett statsstöd måste samtliga kriterier i artikel 107.1 EUF-fördraget vara uppfyllda. Statsstöd är som utgångspunkt förbjudet, men är tillåtet om:
  • EU-kommissionen har godkänt stödet,
  • det omfattas enligt ett s.k. gruppundantag, eller
  • det lämnas som ett stöd enligt en s.k. de minimis-förordning.
Det finns även möjligheter till lagligt statsstöd för utförande av tjänster av allmänt ekonomiskt intresse (SGEI).

Läs mer om de-minimis-stöd på vår webbplats.

Vid vilka avvikelser från villkoren om statligt stöd blir ett företag återbetalningsskyldigt?  
Om ett stöd är ett olagligt statsstöd, måste den myndighet som lämnar stödet återkräva det, inklusive ränta, från stödmottagaren och mottagaren blir då återbetalningsskyldig.
 
I exempelvis det allmänna gruppundantaget (GBER) finns villkor som måste vara uppfyllda för att ett visst statsstöd ska vara lagligt. Utöver detta kan svenska nationella regler för det aktuella stödet även sätta upp begräsningar och villkor (exempelvis genom en s.k. stödordning). För ett visst statsstöd måste därför samtliga dessa olika villkor vara uppfyllda. Det är därmed inte möjligt att uttala sig om eventuella avvikelser från en viss stödåtgärd och vad det innebär, utan närmare information om vilken mer exakt åtgärd det rör sig om.

När det gäller både bedömningar kring kriterierna för om en åtgärd är statsstöd, och kring villkoren för att ett statsstöd ska vara lagligt, kommer i regel inga skälighetsbedömningar in i bilden.

Av din fråga framgår inte närmare vilken typ av åtgärd du syftar på. Vi kan därför inte lämna någon närmare vägledning i frågan.

Läs mer
Du kan läsa mer om statsstödoch om vad som händer om man bryter mot statsstödsreglerna på vår webbplats.

Läs mer om olika faktorer som avgör när en åtgärd är ett statsstöd i kommissionens tillkännagivande om begreppet statligt stöd som avses i artikel 107.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (2016/C 262/01).


Med vänlig hälsning,

Björn

19 mars 2021 (Uppdaterat 07 maj 2024)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 32 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.