Start

De minimis-stöd för en koncern med verksamhet i flera länder

Publicerad 09 september 2021
Vi är en nordisk koncern med säte i Sverige. Då man läser kriterierna för självständiga bolag, så faller vi inte in där utan får se oss som en helhet. Vi är på det klara med att vi måste summera våra de minimis stöd i respektive land, men vad gäller över landsgränserna? Har vi totalt att förhålla oss till 200 000 eur eller gäller det per land?

susnne björklund

Publicerad 09 september 2021

Hej,

Frågan du ställer gäller huruvida taket i den allmänna de minimis-förordningen sätter gränsen för de bidrag som ett företag kan få från ett enda land eller från samtliga länder.

Det totala stödet per medlemsstat till ett enda företag får inte överstiga 200 000 euro under en period av tre beskattningsår. Detta innebär i praktiken att ett enda företag kan ta emot upp till 200 000 euro under en period av tre beskattningsår från hur många länder som helst och framgår av artikel 3 i förordningen om stöd av mindre betydelse (kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013) punkten 2. Medlemsstaten måste dock säkerställa att det totala de minimis-stödet per företag inte överstiger 200 000 euro.

Vad gäller definitionen av ett företag verkar ni vara på det klara med att er koncern skulle räknas som ett enda företag i förordningens mening. För den som däremot vill läsa mer om de kriterier som gäller vid en bedömning av frågan om en ekonomisk verksamhet bedrivs inom ramen för ett enda företag vid tillämpningen av den allmänna de minimis-förordningen hänvisas till artikel 2 punkt 2 i denna förordning.

De unionsrättsliga regleringarna utgör minimis-reglering på området och nationella begränsningar kan vara snävare. Den myndighet, kommun eller region som ska bevilja stödet måste alltid ha behörighet till detta. För statliga myndigheter framgår behörigheten av exempelvis lag, förordning eller regeringsbeslut. Regioner tillämpar också regeringens förordningar avseende vissa regionala medel. Kommuner och regioner kan lämna stöd om det är möjligt enligt kommunallagens regler eller särlagstiftning. Ytterligare begränsningar för möjligheten att utge stöd kan alltså tillkomma på nationell nivå, beroende på befintligt stöd som företaget tagit emot, utöver de minimis-förordningen.

Läs mer

Christian

Jurist

13 september 2021

Hej,
Så trots att vi är ett företag, enligt definitionen, kan vi få bidrag på max 200 000EUR per medlemsstat per treårsperiod? Vårt företag är verksamt i tre medlemsstater, så det blir 3x200 000 EUR?
/Susanne

susanne björklund

13 september 2021

Hej Susanne,

Upphandlingsmyndighetens uppdrag är att ge vägledning i frågor som rör bland annat statsstöd, men vi kan inte ge råd i enskilda fall. I allmänhet gäller som följer.

Precis som du skriver kan ett företag få stöd baserat på de minimis-förordningen om maximalt 200 000 euro per medlemsstat per rullande treårsperiod. Av detta följer att ett enda företag kan få den summan från flera länder, och det är inte knutet till platsen för verksamheten.

Hoppas detta verkar klargörande.

Med vänlig hälsning


Christian

Jurist

14 september 2021

Notera att sedan den 1 januari 2024 har kommissionens allmänna de minimis-förordning (EU) nr 1407/2013 ersatts av Kommissionens förordning (EU) 2023/2831 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse.
Den huvudsakliga förändringen med avseende på frågan är att det av artikel 3 punkten 2 framgår att det totala stödet per medlemsstat till ett enda företag inte får överstiga 300 000 euro under en treårsperiod.

Christian

Jurist

11 januari 2024

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

25–26 april är Frågeservice stängd på grund av verksamhetsutveckling. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.