Start

Kan statliga myndigheter lämna anbud i andra myndigheters upphandlingar?

Påverkar HFD 2021 ref 35 möjligheten för en statlig myndighet att lämna anbud i en annan myndighets upphandling eftersom möjlighet till överprövning saknas?

Caroline

Publicerad 15 september 2021

Hej Caroline,

Kan en statlig myndighet lämna anbud i en upphandling som en annan statlig myndighet genomför?
Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har i HFD 2021 ref. 35 konstaterat att det upphandlingsrättsliga regelverket inte är tillämpligt på anskaffningar mellan statliga myndigheter under regeringen. Det bör inte hindra en statlig myndighet från att lämna anbud i en annan statlig myndighets upphandling. Som du beskriver kan dock inte den myndighet som lämnar anbud överpröva upphandlingen eftersom myndigheten saknar talerätt. Den statliga myndighet som lämnar anbud kan inte heller ingå ett civilrättsligt bindande avtal med den upphandlande myndigheten.

Omständigheten att statliga myndigheter inte kan ingå civilrättsligt bindande avtal med varandra utesluter inte att de träffar andra former av överenskommelser, som till exempel resulterar i att en tjänst utförs. Tvister som eventuellt uppstår med anledning av sådana överenskommelser får ytterst hänskjutas till regeringen som får ta ställning till hur tvisten ska lösas.

Avbrytande av en upphandling
Om en statlig myndighet lämnar det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet i en upphandling som en annan statlig myndighet genomför uppstår frågan hur upphandlingen ska avslutas. Vår bedömning är att upphandlingen i sådana fall lämpligen avbryts, eftersom den tilldelning som kommer ske inte utgör en tilldelning av kontrakt i upphandlingsrättslig mening.

Enligt praxis är det tillåtet att avbryta en upphandling om det som anskaffas kan utföras med samma kvalitet till lägre kostnad, alternativt med högre kvalitet till samma kostnad, i egen regi. Att en annan statlig myndighet lämnat det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet bör kunna jämställas en sådan situation. Det vill säga att det affärsmässigt bästa alternativet är att utföra uppdraget internt inom staten.

Det bör avslutningsvis noteras att det upphandlingsrättsliga regelverket fortfarande gäller när exempelvis statliga myndigheter lämnar anbud i upphandlingar som genomförs av andra upphandlande myndigheter eller enheter, exempelvis kommuner, regioner eller offentliga bolag.

Källhänvisningar
  • Konkurrensverkets ställningstagande Omfattas en statlig myndighets anskaffningar från en annan statlig myndighet av upphandlingsskyldighet? (2018:1) – omständigheten att statliga myndigheter inte kan ingå bindande avtal med varandra utesluter inte att de träffar andra former av överenskommelser
  • Justitiekanslerns beslut med dnr 8092-06-40 – tvister mellan statliga myndigheter får ytterst hänskjutas till regeringen som får ta ställning till hur tvisten ska lösas
  • Kammarrätten i Göteborgs dom i mål nr 7224–13 – ett beslut att avbryta en upphandling vilar på sakligt godtagbara skäl om det som anskaffas kan utföras med samma kvalitet till lägre kostnad alternativt med högre kvalitet till samma kostnad i egen regi
  • RÅ 2009 ref 43 – ett beslut att avbryta en upphandling vilar på sakligt godtagbara skäl om anbuden överskrider myndighetens budget.
Med vänliga hälsningar,

Erika

Jurist

17 september 2021

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.