Start

Hur ska värdet av en direktupphandling beräknas utifrån de nya förenklade bestämmelserna?

Enligt nya 19 a kap. i LOU, som börjar gälla den 1 februari 2022, gäller 5 kap. för beräkningen av en direktupphandlings värde. Medför då detta att varu- eller tjänstekontrakt som regelbundet återkommer eller som ska förnyas enligt 5 kap. 11 § ska räknas ihop med "liknande kontrakt" som upphandlats under den föregående tolvmånaderspersioden (punkten 1) eller till det "uppskattade totala värdet" under den kommande tolvmånadersperioden (punkten 2)?

Är det någon annan bestämmelse i 5 kap. (utöver §§ 3,5 och 7 a) som särskilt bör uppmärksammas när värdet av en direktupphandling ska uppskattas?

Irene

Publicerad 03 december 2021

Hej Irene,

Enligt de nya förenklade reglerna som träder i kraft den 1 februari 2022 så ska reglerna för hur den upphandlande organisationen beräknar upphandlingens värde vara detsamma för såväl direktivstyrda som icke-direktivstyrda upphandlingar. Det innebär att det inte längre kommer att finnas en skyldighet att räkna in tidigare direktupphandlingar av varor och tjänster av samma slag som den upphandlande organisationen har genomfört under räkenskapsåret.

I 19 a kap. 1 § lagen om offentlig upphandling framgår att 5 kap. även gäller vid direktupphandlingar. Det innebär att samtliga bestämmelser för beräkning av upphandlingens värde (5 kap. 1–16 §§) ska tillämpas vid beräkningen av om upphandlingens värde understiger direktupphandlingsgränsen eller inte.

Om upphandlingen exempelvis avser ett varu- eller tjänstekontrakt som regelbundet återkommer eller som ska förnyas så ska värdet beräknas enligt 5 kap. 11 §. Det innebär att uppskattningen ska göras utifrån det verkliga värdet av liknande kontrakt som upphandlats under den föregående tolvmånadersperioden eller det uppskattade totala värdet av en följd av kontrakt som kommer att upphandlas under kommande tolvmånadersperiod efter den första leveransen. Till skillnad från den nuvarande beräkningsregeln för direktupphandling så innebär regeln att även tidigare annonserade upphandlingar eller kommande annonserade upphandlingar ska räknas in i värdet, det vill säga inte enbart genomförda direktupphandlingar. Notera dock att bestämmelsen endast gäller om kontraktet regelbundet återkommer eller ska förnyas inom en viss tid.

Källhänvisningar
  • prop. 2021/22:5 Ett förenklat upphandlingsregelverk s. 93–95 – samma regler för beräkning av en upphandlings värde ska gälla för direktivstyrda och icke-direktivstyrda upphandlingar
  • 19 a kap. 1 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – vid direktupphandling gäller även 5 kap. (bestämmelsen träder i kraft 1 februari 2022)
  • 5 kap. 1–16 §§ LOU – bestämmelser om tröskelvärde och beräkning av upphandlingens värde.
Vänliga hälsningar,

Victoria

Upphandlingsjurist

06 december 2021

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.