Start

Nya regler om att beakta klimatet i upphandling

Publicerad 16 december 2021
Hej!

I Sollentuna kommun vill vi förbereda oss inför den nya lagen som (eventuellt) träder ikraft 1/7 -22, den om att "En upphandlande myndighet ska beakta klimatet vid offentlig upphandling. ... även beakta miljön, människors hälsa, djuromsorg samt sociala och arbetsrättsliga aspekter...
ska besluta om riktlinjer..."

Har ni börjat planera för detta? Vilken hjälp kan vi få från upphandlingsmyndigheten när vi ska formulera våra riktlinjer?

Inger Mattsson

Publicerad 16 december 2021

Hej Inger,

Regeringen föreslår i promemorian ”En skyldighet att beakta vissa samhällsintressen vid offentlig upphandling” (Ds 2021:31) att det ska vara obligatoriskt att ta hänsyn till klimatet, miljön, människors hälsa, omsorg om djuren samt sociala och arbetsrättsliga aspekter vid offentlig upphandling. Enligt förslaget ska upphandlande myndigheter och enheter också besluta om riktlinjer om hur dessa samhällsintressen ska beaktas. Promemorian har remitterats och det återstår alltså att regeringen tar ställning till synpunkter som förs fram i remissvaren och lämnar en proposition till riksdagen som i så fall ska ta ställning till om LOU ska förändras på det sätt som regeringen föreslår. Om LOU kommer att förändras på det sätt som framgår av promemorian är alltså i skrivande stund ännu inte helt klart.

Som skäl för förslaget om att det ska införas en skyldighet att besluta om riktlinjer anges att för att en formell skyldighet att beakta vissa samhällsintressen ska få maximal effekt krävs det att upphandlande organisationer arbetar strategiskt och långsiktigt. Ett sätt att uppnå denna önskade effekt kan vara att upphandlande organisationer tar fram riktlinjer för det ändamålet.

Innehållet i riktlinjerna preciseras inte närmare i bestämmelserna. Av förslaget framgår dock att det av riktlinjerna exempelvis kan framgå vilka långsiktiga mål den upphandlande organisationen har, vilka områden som organisationen prioriterar och hur aktuella intressen inom det området bäst kan beaktas, hur målen ska kunna följas upp och utvärderas på ett systematiskt och ändamålsenligt sätt. Riktlinjerna kan även innehålla information om hur den långsiktiga strategin för målen kan konkretiseras och kommuniceras inom organisationen så att det blir tydligt för enskilda medarbetare vilka överväganden och prioriteringar som behöver göras samt hur eventuella målkonflikter bör hanteras. Vidare anges att riktlinjerna kan ange hur ansvars- och rollfördelningen ser ut inom den upphandlande organisationen och ge stöd för hur ledningen kan engageras för att säkerställa tillräckliga ekonomiska och personella resurser.

I promemorian anges att det kan finnas anledning att ge Upphandlingsmyndigheten i uppdrag att ta fram en vägledning om riktlinjernas närmare innehåll för att underlätta upphandlande myndigheters och enheters arbete. Vi har ännu inte fått något sådant uppdrag och vi har därför ännu inte beslutat hur vi kommer att arbeta med att tillhandahålla stöd kring detta. Det kan även nämnas att regeringen föreslagit att Upphandlingsmyndigheten ska få ett utökat anslag för att arbeta med stöd kring cirkulär och fossilfri upphandling, även om vi ännu inte fått vårt regleringsbrev för nästa år (där regeringen bestämmer vår budget och vad den ska användas till).

Mot denna bakgrund har vi alltså i dagsläget lite svårt att svara på den fråga, men vi kommer självklart att återkomma med mer information så snart vi kan.

Hälsningar

Lisa

Upphandlingsjurist

20 december 2021

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.