Start

Underrättelse om beslut vid icke-direktivstyrd förnyad konkurrensutsättning enligt LUF

Enligt 19 kap. 19 § LUF ska en upphandlande enhet som använder sig av ett ramavtal eller annan löpande metod för tilldelning av kontrakt skriftligen underrätta anbudsgivarna om beslut att tilldela kontrakt när beslutet har föregåtts av exempelvis en förnyad konkurrensutsättning. Regeln innebär att det, till skillnad från tidigare, införs en skyldighet för upphandlande enheter att skicka underrättelse om tilldelningsbeslut vid förnyade konkurrensutsättningar, se prop. 2021/22:5 s. 135 och prop. 2015/16:195 s. 525.

Reglerna i 19 kap. gäller för upphandling under tröskelvärdet eller av bilaga 2-tjänster. Jag tolkar det därför som att upphandlande enheter numera har en skyldighet att skicka underrättelse om beslut för förnyade konkurrensutsättningar från ramavtal under tröskelvärdet men att motsvarande skyldighet saknas vid upphandlingar över tröskelvärdet. Vad är Upphandlingsmyndighetens tolkning av rättsläget?

Susanne

Publicerad 06 mars 2022

Hej Susanne,

Det stämmer att det tidigare inte funnits någon skyldighet att skicka en underrättelse om tilldelningsbeslut vid en förnyad konkurrensutsättning enligt lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF), varken på det direktivstyrda eller det icke-direktivstyrda området. Skälet till det är att LUF-direktivet inte föreskriver att förnyad konkurrensutsättning eller något annat särskilt förfarande är obligatoriskt när kontrakt tilldelas inom ett ramavtal, vilket skiljer sig från LOU-direktivet. Därför har regeringen tidigare bedömt att bestämmelserna om informationsskyldighet inte blir tillämpliga vid förnyade konkurrensutsättningar inom försörjningssektorerna.

I samband med regelförenklingarna på det icke-direktivstyrda området har det dock uttryckligen införts en sådan skyldighet i 19 kap. 19 § LUF. Som du konstaterar gäller 19 kap. LUF enbart vid upphandling på det icke-direktivstyrda området. Skyldigheten att skicka en underrättelse om tilldelningsbeslut vid en förnyad konkurrensutsättning enligt den aktuella bestämmelsen gäller därför enbart vid icke-direktivstyrd upphandling. Det innebär att regelverket i detta fall är striktare på det icke-direktivstyrda området än på det direktivstyrda området.

Att det enbart är en ändring på det icke-direktivstyrda området styrks av att regeringen i förarbetena uttalar att ”det i regelverket för icke-direktivstyrd upphandling bör tas in en skyldighet för myndigheterna och enheterna att informera om ett beslut om kontraktstilldelning i vissa fall” (vår kursivering).

Ytterligare ett skäl som talar för att ändringen enbart gäller vid icke-direktivstyrd upphandling är att regeringen uttryckligen anger i förarbetena att en upphandlande enhet ska ha möjlighet att efter tilldelningsbeslut välja mellan att ingå avtal omedelbart eller efter att ha iakttagit en frivillig avtalsspärr, varigenom en talan om ogiltighet av avtalet kan undvikas. Detta kommer sedan till uttryck i 19 kap. 19 § andra stycket och i 20 kap. 15 § andra punkten LUF där det anges att det är frivilligt att tillämpa en avtalsspärr i samband med tilldelningsbeslutet och att ett avtal inte kan förklaras ogiltigt om en underrättelse har skickats ut och avtalsspärr iakttagits.

På det direktivstyrda området finns det ingen skyldighet att skicka en underrättelse om tilldelningsbeslut vid en förnyad konkurrensutsättning och en upphandlande enhet behöver därför inte heller iaktta en avtalsspärr. Läs mer om detta i inlägget Tilldelningsbeslut och avtalsspärr i LUF vid en direktivstyrd förnyad konkurrensutsättning i vår Frågeportal.

Källhänvisningar
  • prop. 2015/16:195 s. 525 – om skälen till att det inte funnits någon skyldighet att skicka en underrättelse om tilldelningsbeslut vid en förnyad konkurrensutsättning enligt LUF, varken på det direktivstyrda eller det icke-direktivstyrda området
  • prop. 2021/22:5 s. 135 – om skyldighet att skicka en underrättelse om tilldelningsbeslut vid en förnyad konkurrensutsättning på det icke-direktivstyrda området som nu har införts
  • 19 kap. 19 § andra stycket lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) – om skyldigheten att vid förnyad konkurrensutsättning skriftligen underrätta anbudsgivarna om ett beslut om tilldelning av kontrakt och möjligheten att iaktta avtalsspärr
  • 20 kap. 15 § punkten 2 LUF – om att bestämmelserna om avtals ogiltighet inte ska tillämpas efter en förnyad konkurrensutsättning om en upphandlande enhet har skickat ut en underrättelse om tilldelningsbeslutet enligt 19 kap. 19 § andra stycket och iakttagit en avtalsspärr.
Med vänlig hälsning,

Frida

Jurist

11 mars 2022

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 32 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.