Start

Vad är skillnaden mellan en förhandsannons och en frivillig förhandsinsyn?

Vad menas med "förhandsannons" i 15 kap 5§, menas en Förhandsinsyn? Det känns konstigt att man alltid måste göra en traditionell förhandsannons. 5 § /Träder i kraft I:2022-02-01/ En upphandlande myndighet eller enhet som avser att tilldela en koncession enligt detta kapitel, ska informera om sin avsikt genom en förhandsannons.

Anders Vestman

Publicerad 21 april 2022

Hej Anders,

Inledningsvis kan nämnas att 15 kap. i lagen om upphandling av koncessioner (LUK) ska tillämpas endast om värdet av koncessionen understiger tröskelvärdet eller om koncessionen avser en sådan tjänst som omfattas av bilaga 3.

I det fall upphandlingen avser en vara eller tjänst eller understiger tröskelvärdet för en sådan tjänst som omfattas av bilaga 3 ska den upphandlande organisationen informera om sin avsikt att tilldela en koncession genom att publicera en förhandsannons i en registrerad annonsdatabas. Notera att vid en direktupphandling behöver ingen annonsering ske.

Som utgångspunkt har en upphandlande organisation större handlingsutrymme vid utförandet av en koncessionsupphandling i jämförelse med en upphandling enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). Enligt förarbetena har denna utgångspunkt påverkat vilka bestämmelser som har införts under tröskelvärdet för upphandling av koncessioner. Det innebär att 15 kap. LUK endast innehåller sådana grundläggande bestämmelser som är nödvändiga för att säkerställa likabehandling och öppenhet under tilldelningsförfarandet i jämförelse med LOU.

Vad är skillnaden mellan en förhandsannons och en frivillig förhandsinsyn?
Det som avses i 15 kap. 5 § LUK om förhandsannons är inte detsamma som en frivillig förhandsinsyn så som exempelvis är möjligt i samband med ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering. Syftet med en frivillig förhandsinsyn är främst att säkerställa att den upphandlande organisationen har rätt att tilldela ett kontrakt utan att först begära in anbud genom en annons medan en förhandsannons syftar till att göra marknaden uppmärksam på att den upphandlande organisationen kommer att genomföra en koncessionsupphandling.

När den upphandlande organisationen har genomfört en förhandsannons så påbörjas själva upphandlingsprocessen och den upphandlande organisationen ska då utse en vinnande leverantör utifrån den process som organisationen har beslutat. När den upphandlande organisationen har utsett en vinnare så ska organisationen skicka en skriftlig underrättelse om tilldelningsbeslutet till samtliga anbudssökanden och anbudsgivare.

Till skillnad från vad som gäller vid en förhandsannons så ska den upphandlande organisationen, vid tillämpningen av en frivillig förhandsinsyn, redan ha utsett den leverantör som denne avser tilldela kontraktet till. När den upphandlande organisationen har annonserat en frivillig förhandsinsyn och därefter iakttagit en avtalsspärr om minst 10 dagar så har leverantörer den tiden på sig att överpröva tilldelningen. Om ingen överprövning kommer in inom dessa 10 dagar så kan inte avtalet förklaras ogiltig i efterhand. En frivillig förhandsinsyn kan alltså liknas med en annonserad underrättelse om tilldelningsbeslut.

Vad ska en förhandsannons enligt 15 kap. 5 § innehålla?
Vad en förhandsannons enligt 15 kap. 5 § LUK ska innehålla framgår av upphandlingsförordningen och följande ska som minimum anges i förhandsannonsen:
   1. den upphandlande myndighetens eller enhetens namn, organisationsnummer och kontaktuppgifter,
   2. en beskrivning av den upphandlande organisationens huvudsakliga verksamhet,
   3. vad som ska upphandlas samt huvudsaklig CPV-kod och tilläggskod för CPV,
   4. upphandlingens titel och en kortfattad beskrivning av upphandlingen, och
   5. datum för publicering av annonsen.

Notera att det är möjligt för den upphandlande organisationen att även i annonsen ange övriga upplysningar som kan vara relevanta.

Läs mer
Läs mer om frivillig förhandsinsyn i inlägget Vad innebär reglerna om frivillig förhandsinsyn? i vår Frågeportal.

Källhänvisningar
  • 15 kap. 5 § lag (2016:1147) om upphandling av koncessioner (LUK) – annonsering av en koncession under tröskelvärdet
  • 8 kap. 3–4 §§ LUK – upphandling utan föregående annonsering
  • 16 kap. 3 § LUK - Avtalsspärr vid annons om avsikt att tilldela kontrakt utan föregående annonsering
  • prop. 2015/16:195 s.882 – bestämmelsernas utformning avseende en koncessionsupphandling under tröskelvärdet
  • 14 a § upphandlingsförordningen – vad en förhandsannons ska innehålla.
 Med vänlig hälsning,

Josefine

Jurist

02 maj 2022

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 33 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd.