Start

Kan man begränsa antal delar som leverantörer får lämna anbud på vid förnyad konkurrensutsättning?

Hej! Är 4 kap. 15 § även tillämplig i samband med en förnyad konkurrensutsättning?
Dvs. går det i en förnyad konkurrensutsättning dela upp behovet i delar, på så sätt som beskrivs i 4 kap. 15 §, och därmed bestämma om ramavtalsleverantörerna får lämna avropssvar på hela eller delar av avropet?

Sofia

Publicerad 04 maj 2022

Hej Sofia,
Vi ber om ursäkt för att du har fått vänta på svar.

Det framgår inte uttryckligen av varken lagen om offentlig upphandling (LOU) eller förarbetena om det är möjligt att dela upp kontrakt och begränsa avropssvar vid tilldelning av kontrakt genom förnyad konkurrensutsättning. LOU gäller för upphandling som genomförs av upphandlande organisationer i syfte att anskaffa varor, tjänster eller byggentreprenader genom tilldelning av kontrakt. Ett ramavtal ingås mellan en eller flera upphandlande organisationer och en eller flera leverantörer i syfte att fastställa villkoren i kontrakt som senare ska tilldelas under en given tidsperiod. Enligt lagens ordalydelse talar det för att det bör vara möjligt att dela upp kontrakt även vid tilldelning genom förnyad konkurrensutsättning från ramavtal.

Om den upphandlande organisationen vill tillämpa möjligheten att tilldela kontrakt i separata delar och bestämma om leverantören får lämna anbud på en, flera eller alla delar av ett kontrakt ska det framgå av upphandlingsdokumenten. Om det inte uttryckligen framgår av upphandlingsdokumenten är det inte möjligt för den upphandlande organisationen att tillämpa möjligheten.

Källhänvisning
  • 2 kap. 2 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – lagen gäller för upphandling som genomförs av en upphandlande myndighet, med upphandling avses de åtgärder som vidtas i syfte att anskaffa varor, tjänster eller byggentreprenader genom tilldelning av kontrakt
  • 2 kap. 15 § LOU – med kontrakt avses ett skriftligt avtal med ekonomiska villkor som ingås mellan en eller flera upphandlande myndigheter och en eller flera leverantörer, och avser leverans av varor, tillhandahållande av tjänster eller utförande av byggentreprenad
  • 2 kap. 20 § LOU – med ramavtal avses ett avtal som ingås mellan en eller flera upphandlande myndigheter och en eller flera leverantörer i syfte att fastställa villkoren i kontrakt som senare ska tilldelas under en given tidsperiod
  • 4 kap. 13 § LOU – en upphandlande myndighet får besluta att ett kontrakt ska tilldelas i separata delar
  • 4 kap. 15 § LOU – en upphandlande myndighet som enligt 13 § beslutar att ett kontrakt ska tilldelas i delar, ska bestämma om leverantörerna får lämna anbud på en, flera eller alla delar av kontraktet
  • prop. 2015/16:1145 s. 452–453 – om den upphandlande myndigheten eller enheten väljer att begränsa antalet delar som kan tilldelas en och samma leverantör ska det anges i något av upphandlingsdokumenten.
Med vänlig hälsning,

Alexandra

Strategisk inköpare

12 maj 2022

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.