Start

Statsstöd - stödmottagarbyte

Publicerad 09 juni 2022
När kommunen beviljat stöd till en stödmottagare utifrån undantagen i GBER har kommunen bedömt att stödmottagaren inte är i ekonomiska svårigheter (art 1), inte fått andra medel till samma investering (kumulering), stödet har en stimulanseffekt mot stödmottagaren (art 6), SME-status och stödnivå i relevant artikel. Nu vill stödmottagaren göra ett stödmottagarbyte innan hela stödbeloppet hunnit betalas ut enligt utbetalningsplanen och vi funderar då på om en ny prövning av ovan nämnda förutsättningar behöver göras av den nya stödmottagaren? Kan en ny stödmottagare uppfylla art 6 i GBER trots att åtgärden har påbörjats av tidigare stödmottagare? GBER har också ändrats sedan vi fattade beslutet och art 56 kan inte längre tillämpas. Vid ett stödmottagarbyte skulle vi då behöva pröva om förutsättningarna idag för att använda art 56 är uppfyllda (vilket de inte är)? Har kommissionen uttalat något om stödmottagarbyten under pågående handläggning?

Anna

Publicerad 09 juni 2022

Hej Anna,

Av din fråga framgår att frågan rör stöd till någon form av investering i lokal infrastruktur (artikel 56 GBER) där nya specialregler senare har införts i GBER vilket innebär att artikel 56 inte längre skulle vara tillämplig om det rör sig om nytt stöd.

Inledningsvis vill vi peka på att ett stöd beviljas när någon fått rätt till stöd. Utbetalningar sker många gånger i ett senare skede och dessa utbetalningar omfattas då av det statsstödsbeslut som fattades av stödgivaren och då också av de villkor för stödet som gällde vid tiden för stödbeslutet. Villkoren kring företagsöverlåtelser, försäljning av de investeringar stödet rör eller liknande beror på de villkor som den beslutande myndigheten har tillämpat vid stödgivningen.

Eftersom det är fråga om ett investeringsstöd utgår vi även från att det är fråga om en infrastruktur som överlåts medan arbetet med att uppföra infrastrukturen i fråga fortgår.

Din fråga avser om rekvisitet i artikel 6 GBER, dvs. kravet på incitamentseffekt, fortfarande är uppfyllt om infrastrukturen överlåts till ett nytt företag. Med hänsyn till att villkoret om incitamentseffekt med nödvändighet måste bedömas när ansökan inkommer har vi svårt att se att en överlåtelse av infrastrukturen skulle kunna förändra förutsättningarna för det ursprungliga stödbeslutet. För det fall den ursprunglige stödmottagaren i samband med överlåtelsen bryter mot villkoren i stödbeslutet kan det dock handla om en situation där det första stödet återbetalas för att stödmottagaren inte uppfyllt sina villkor. I en sådan situation skulle det kunna krävas en ny stödansökan och ett nytt stödbeslut. Ett nytt stödbeslut måste i så fall fattas enligt de regler som gäller vid det nya ansökningstillfället.

Notera att Kommissionens förordning (EU) 2021/1237 inte innehåller några övergångsregler utan började gälla tre dagar efter att förordningen publicerades i Europeiska unionens officiella tidning (EUT).

När det gäller din fråga om kommissionen har publicerat någon information om stödmottagarbyten under pågående handläggning så rymmer den många olika frågor. Såsom vi har tolkat din fråga rör det sig om överlåtelser eller dylikt som sker efter att ett stödbeslut har fattats men innan alla utbetalningar enligt villkoren i stödbeslutet har skett. Återkom gärna om vi har missuppfattat din fråga. Vi har för tillfället inte tagit del av några särskilda skrivningar från kommissionen i detta avseende och antar att detta beror på att villkoren för överlåtelser normalt regleras av den stödgivande myndigheten. Frågor till kommissionen om detta måste ställas via Enheten för marknad och konkurrens på Näringsdepartementet (N/MK).

Läs mer

Läs mer om rättsliga förutsättningar för ett statsstödsgodkännande, där vi även förklarar om vad som är nytt och inte befintligt stöd. Läs även om villkor i den allmänna gruppundantagsförordningen på vår webbplats.

Vänliga hälsningar,

Frida

Frida

Biträdande jurist

15 juni 2022

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.