Start

Begränsar man konkurrensen om man har bestämt timpengen i underlaget?

Hej
Vi ska handla upp en tjänst som innebär timpris och materialpriser.
Får vi prissätta/bestämma timpengen redan i underlaget och överlåta prissättningen av varukorgen av material samt materialpåslag till leverantörerna? Eller strider det mot fri konkurrens?
Tack på förhand!

Marit

Publicerad 03 november 2022

Hej Marit,

Varför är det tillåtet att använda golvpriser?
En upphandlande organisation har en relativ stor frihet att själv utforma en upphandling utifrån organisationens behov och förutsättningar. Alla krav och villkor i en upphandling måste dock alltid följa de grundläggande upphandlingsprinciperna och får inte utformas i syfte att begränsa konkurrensen.

Vad gäller möjligheten att ange ett golvpris, det vill säga att som obligatoriskt krav ange att anbudspriset inte får understiga en viss angiven nivå, har Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) i en dom angett att ett sådant förfarandet i princip inte är förenligt med likabehandlingsprincipen och är därför inte tillåtet. Motiveringen till domen är bland annat att ett lägsta pris hindrar leverantörerna från att konkurrera med priset då anbud under golvpriset förkastas. I en senare dom har HFD ytterligare poängterat leverantörens rätt till fri och effektiv konkurrens. I den senare domen hade den upphandlande organisationen inte ställt ett obligatoriskt krav på att anbudspriserna inte fick understiga en viss nivå. Däremot var utvärderingsmodellen utformad på så sätt att det inte gav något mervärde i upphandlingen om priset understeg den angivna nivån. Domstolen ansåg att även ett sådant förfarande hindrade effektiv konkurrens och därför inte tillåtet. HFD betonar med andra ord att den upphandlande organisationen ska säkerställa att det inte föreligger begränsningar av effektiv konkurrens inom ramen för en upphandling.

Som vi förstår förutsättningarna i ert fall kommer en del av anbudspriset att ha formen av ett fast pris medan leverantörerna själv får prissätta andra delar som omfattas av en varukorg. Beroende på hur upphandlingen och utvärderingsmodellen är utformad i övrigt bör det inte finnas något hinder mot att låta en del av anbudspriset vara fast under förutsättning att leverantörerna har möjlighet att konkurrera på andra delar.

Är det tillåtet att använda fasta priser?
Det framgår i frågan att ni har fastställt timpengen i underlaget och frågan är om ett sådant förfarandesätt är förenligt med upphandlingslagarna. Enligt förarbetena till lagen om offentlig upphandling (LOU) är det möjligt att låta kostnadselementet ha formen av ett fast pris eller en kostnad och låta anbudsgivarna endast konkurrera med kvalitetskriterier. Ett sådant förfarandesätt är inte detsamma som att tillämpa golvpriser. Se mer om detta i en fråga som har tidigare besvarats i vår Frågeportal, se inlägget Är det okej att utvärdera enbart kvalitet?.

Källhänvisningar
  • 4 kap. 2 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – en upphandling får inte utformas i syfte att begränsa konkurrensen så att vissa leverantörer gynnas eller missgynnas på ett otillbörligt sätt
  • HFD 2018 ref. 50 – det är inte förenligt med upphandlingslagstiftningen att som obligatoriskt krav ange att anbud med ett timarvode under en viss nivå (s.k. golvpris) inte kommer att antas
  • HFD 2022 ref. 41 – det är otillåtet att tillämpa en utvärderingsmodell där priset under en viss nivå inte får någon inverkan vid anbudsutvärderingen
  • prop. 2015/16:195 s. 788 - det är möjligt att låta kostnadselementet ha formen av ett fast pris eller en fast kostnad och låta leverantörerna endast konkurrera med kvalitetskriterier.
Med vänlig hälsning,

Bel

Jurist

08 november 2022

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 33 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd.