Start

Hur räknar man ut värdet av ett enskilt avrop så man vet om man ska genomföra en fku eller inte?

1.Vi har ett avtal inom anläggningsområdet med rangordning upp till 200 000 SEK, därefter FKU
2.Leverantör nr1 och 2 har i sitt anbud/avtal poster prissatta till 1 kr. Ofta, men inte alltid tackar de nej till att utföra uppdrag som innehåller dessa poster.
3.Leverantör nr 3 och följande (fem antagna leverantörer) har för branschen normal prissättning på samtliga positioner.
4.Nu har vi ett uppdrag som i huvudsak innehåller positioner med 1 kr.
5.Om vi gör beräkning av värdet utifrån prislista från lev 1 och 2 blir kostnaden ca 10 000SEK, vid beräkning från lev nr 3 (branschnormal nivå) så beräknas kostnaden bli 1 000 000 SEK, betydligt över gränsen för FKU.
Kan vi vid beräkningen av uppdragets värde utgå från vad som kan anses mer normalt för branschen eller måste vi utgå från avtalsprislista från lev nr 1 och 2? Uppdrag, som om de tillfrågas enligt rangordningen, med största sannolikhet som att tacka nej till.

Eva

Publicerad 18 november 2022

Hej Eva,

Utgångspunkten är att tilldelning av kontrakt inom ramen för ett ramavtal ska ske enligt villkoren i ramavtalet. När en upphandlande organisation använder sig av kombinerade ramavtal ska de objektiva villkor som kommer användas när den upphandlande organisationen avgör om tilldelning sker utan eller efter förnyad konkurrensutsättning framgå i upphandlingsdokumenten.

Faktorer avseende upphandlingsföremålets kvantitet, värde eller egenskaper är enligt förarbetena exempel på objektiva villkor som kan vara avgörande för valet mellan de två metoderna för kontraktstilldelning. Det framgår dock inte närmre hur värdeberäkningen ska ske om den upphandlande organisationen har valt värde som objektivt villkor. Så vitt vi känner till är det inte heller en fråga som prövats i domstol.

Vad som däremot framgår i ett äldre vägledande avgörande om ett kombinerat ramavtal är att den upphandlande organisationen inte får ge sig själv en obegränsad valfrihet att välja mellan de två metoderna för tilldelning. Att leverantörer inte på förhand kan veta om tilldelning kommer ske enligt rangordning eller enligt förnyad konkurrensutsättning står i strid med öppenhets- och likabehandlingsprincipen. I det fallet hade den upphandlande organisationen dock angett i underlaget att den var fri att välja mellan de två metoderna vid tilldelning av kontrakt mellan vissa värden. Det rörde sig därmed formellt sett om en annan situation än den nu aktuella.

Om ni inte angett hur värdeberäkningen ska gå till inför nya avrop, antingen i upphandlingsdokumenten eller i ramavtalsvillkoren, så finns det inget klart svar på hur ni ska agera i den beskriva situationen. Det kan vara lämpligt att utgå från priserna i ramavtalsupphandlingen, snarare än marknadspriserna, om dessa priser har betydelse även vid tilldelning av kontrakt. Om ni ska utgå från rangordnad etta eller till exempel ett medelvärde kan vi dock tyvärr inte svara på. Vi tolkar det som att ni genomfört avrop tidigare under ramavtalets löptid. För att undvika en situation där ni kan anses ha gett er själva fritt utrymme att välja metod för tilldelning bör ni i varje fall beräkna värdet på samma sätt som vid tidigare avrop.

Källhänvisningar
  • prop. 2015/16:195 s. 520 – om kombinerade ramavtal
  • 7 kap. 7 § lagen om offentlig upphandling (LOU) – om tilldelning delvis efter en förnyad konkurrensutsättning
  • RÅ 2010 ref. 97 – valfrihet i fråga om vilken modell som ska användas vid tilldelning av kontrakt inom ramen för ett kombinerat ramavtal uppfyller inte kraven på likabehandling och transparens.
Med vänlig hälsning,

Frida

Jurist

29 november 2022

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.