Start

Kan man anta alla leverantörer som uppfyller viss kravnivå?

Kan man:

1. Upphandla ramavtal enligt 19 kap med fast pris? Är det skillnad över tröskelvärdet?
2. Är det tillåtet med fast pris där samtliga leverantörer antas som uppfyller viss kravnivå? Eller måste det finnas tilldelningskriterier? Är det samma regler över och under tröskelvärdet?
3. Ifall man gör enligt ovan och låter leverantörerna konkurrera med säg pris alternativt pris i förhållande till kvalitet i en senare FKU, är detta tillåtet?

Monica

Publicerad 29 november 2022

Hej Monica,

Vi har brutit ut din fråga från det ursprungliga inlägget Tilldelning av ramavtal enbart på kvalitet, eftersom den ursprungliga tråden annars skulle bli för lång.

Kan man upphandla ramavtal med fast pris?
Vid utvärdering enligt bästa förhållandet mellan pris och kvalitet är det möjligt att låta kostnadselementet ha formen av ett fast pris och endast låta leverantörerna konkurrera med kvalitetskriterier. Efter regelförändringarna som genomfördes i februari 2022 saknas det detaljerade regler om utvärderingsgrunder och tilldelningskriterier vid upphandling under tröskelvärdena, det vill säga vid upphandling enligt 19 kapitlet i lagen om offentlig upphandling (LOU). Det framgår dock av förarbetena att det som är tillåtet på det direktivstyrda området även är tillåtet på det icke-direktivstyrda området. Det bör därför vara möjligt att besluta om fast pris och enbart låta leverantörerna konkurrera med kvalitetskriterier även vid upphandling av ramavtal på det icke-direktivstyrda området.

Är det möjligt att anta alla leverantörer som uppfyller vissa krav?
Frågan om det är möjligt och lämpligt och att anta alla leverantörer som uppfyller minimikraven och eventuella kvalificeringskrav i en upphandling behöver bedömas utifrån förutsättningarna i varje enskilt fall. Det finns inget förbud mot att anta alla leverantörer som uppfyller minimikraven i en ramavtalsupphandling. Det kan dock nämnas att första steget i ett sådant upplägg liknar ett auktorisationssystem, det vill säga ett system där samtliga aktörer som uppfyller vissa villkor har rätt att utföra en bestämd uppgift utan selektivitet. Auktorisationssystem faller utanför upphandlingslagarnas tillämpningsområde eftersom den upphandlande organisationen inte gör ett urval av leverantörerna.

Förvaltningsrätten har vid ett tillfälle bedömt att ett upplägg utgjorde ett auktorisationssystem därför att alla leverantörer som uppfyllde kvalificeringskrav och minimikrav antogs utan selektivitet. Den upphandlande organisationen hade själv benämnt det som en upphandling av ett ramavtal. Eftersom auktorisationssystem inte omfattas av LOU bedömde domstolen att den inte kunde pröva ansökan om överprövning och den avvisades därför. Domen överklagades dock och kammarrätten kom senare fram till att enbart den omständigheten att urval inte sker i samband med avtalets ingående, utan först senare vid de enskilda tilldelningarna, inte medför att det rör sig om ett auktorisationssystem. Kammarrätten poängterade att en helhetsbedömning måste göras av avtalsförhållandet och omständigheterna för anskaffningen, inklusive aktuell fördelningsnyckel.

Beroende på förutsättningarna i det enskilda fallet kan ett upplägg där samtliga leverantörer antas utgöra ett auktorisationssystem. Under förutsättning att den upphandlande organisationen senare gör ett val, det vill säga vid kontraktstilldelning, ska det dock som regel röra sig om ett avtal som omfattas av upphandlingsreglerna.

Upphandling på det icke-direktivstyrda området
Kriterierna för vad som utgör ett offentligt kontrakt är desamma även under tröskelvärdena, det vill säga på det icke-direktivstyrda området. Ett upplägg där samtliga leverantörer antas utan selektering kan därför utgöra ett auktorisationssystem även vid upphandling under tröskelvärdena.

Är det tillåtet att utvärdera pris först vid förnyad konkurrensutsättning?
Frågan om det är tillräckligt att i en ramavtalsupphandling specificera att priset kommer att utgöra ett tilldelningskriterium först vid förnyade konkurrensutsättningar eller om priset måste beaktas vid tilldelning av själva ramavtalet är inte helt klarlagd. Kammarrätten i Stockholm har dock bedömt att det inte är möjligt att genomföra en ramavtalsupphandling där frågan om pris helt lämnas till avropsprocessen i mål nr 7398-19.

Kammarrätten hänvisar i avgörandet till reglerna som gäller på det direktivstyrda området och det är därför inte givet att detsamma gäller på det icke-direktivstyrda området. Det finns dock argument för att reglerna ger uttryck för de grundläggande upphandlingsprinciperna och att detsamma därför bör gälla under tröskelvärdena. Å andra sidan saknas det, som nämnts ovan, detaljerade regler om utvärderingsgrunder och tilldelningskriterier vid upphandling under tröskelvärdena, vilket skulle kunna vara ett argument för att utvärdering vid en ramavtalsupphandling inte nödvändigtvis behöver innehålla ett priselement.

Läs mer
Läs mer om auktorisationssystem i inlägget Omfattas auktorisationssystem av LOU? i vår Frågeportal. Läs även mer om dynamiska inköpssystem på vår webbplats.

Källhänvisningar
  • prop. 2015/16:195 s. 788 – det är möjligt att låta kostnadselementet ha formen av ett fast pris eller en fast kostnad och låta leverantörerna endast konkurrera med kvalitetskriterier
  • prop. 2021/22:5 s. 102 – det ligger i sakens natur att det som är tillåtet på det direktivstyrda området också är det på det icke-direktivstyrda området utan att det behöver anges uttryckligen i lagstiftningen
  • Kammarrätten i Jönköping, mål nr 3730-22–3732-22 – den omständigheten att urval inte sker i samband med avtalets ingående, utan först senare vid de enskilda tilldelningarna, medför inte att det rör sig om ett auktorisationssystem.
Med vänlig hälsning,

Frida

Jurist

13 december 2022 (Uppdaterat 17 augusti 2023)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 32 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.