Start

Gäller Clean Vehicles Directive (CVD) vid användning av mellanhand?

Publicerad 15 december 2022
Vi ska upphandla en beställningscentral för riksfärdstjänst. Beställningscentralen ansvarar för att ha avtal med transportörer runt om i landet och är den som ska se till att resan bokas och genomförs. Med andra ord så upphandlas inte fordon direkt, utan endast indirekt. Är CVD tillämpligt på denna upphandling?

RS

Publicerad 15 december 2022

Hej!

Clean Vehicles-direktivet, som implementerats i svensk lag genom lagen om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa tjänster inom vägtransportområdet, omfattar även vissa transporttjänster, så som Icke-reguljära passagerartransporter (färdtjänst, sjukresor, omsorgsresor), CPV-kod 60140000-1. Det finns ingen vägledande rättspraxis ännu avseende vad som gäller för direktivets tillämning i de fall en upphandlande organisation använder en mellanhand, exempelvis i egenskap av en beställningscentral. Om direktivet inte skulle behöva tillämpas i sådana fall skulle dock syftet med direktivet undermineras. Det är inte heller troligt att en upphandlande organisation kan avtala bort sina skyldigheter enligt direktivet genom att ingå avtal med en mellanhand. Av den anledningen bör ni reglera i avtalet med beställningscentralen att de ska se till att skyldigheterna enligt direktivet fullgörs.

Läs mer
Hos BioDriv Öst finns information om hur man kan resonera kring upphandling av Vägledning för klimatsmart offentlig upphandling. De har även tagit fram ett faktablad avseende Clean Vehicles Directive.

Med vänlig hälsning,

Erika

Jurist

19 december 2022

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.