Start

Vad gör man om en upphandlande organisation inte utvärderar en ansökan i DIS inom lagstadgad tid?

Hej,
Vad kan man göra om en upphandlande myndigheten inte fattar beslutet att godkänna/inte godkänna en ansökan om att vara med i ett DIS inom rimlig tid? Finns det möjligheter att klaga på detta?

Christine

Publicerad 21 december 2022

Hej Christine,

En upphandlande organisation har som huvudregel en skyldighet att utvärdera en ansökan om att få delta i ett befintligt dynamiskt inköpssystem inom 10 arbetsdagar från mottagandet av ansökningen. Endast om det finns skäl till det får tidsfristen förlängas till 15 arbetsdagar.

Om den upphandlande organisationen inte utvärderar en anbudsansökan inom denna tid bryter organisationen mot bestämmelserna i lagen och Konkurrensverket, som är tillsynsmyndighet på upphandlingsområdet, kan då fatta ett tillsynsbeslut.

På Konkurrensverkets webbplats finns information om myndighetens tillsynsansvar för offentlig upphandling och möjlighet att tipsa Konkurrensverket om upphandlingsproblem.

Överpröva en specifik upphandling
Eftersom det enbart är de leverantörer som redan är godkända i det dynamiska inköpssystemet som ska bjudas in att lämna anbud på en specifik upphandling så innebär det att en leverantör inte heller har möjlighet att lämna anbud på de upphandlingar som sker fram till dess att leverantörens ansökan är godkänd.

Om den upphandlande organisationen inte har utvärderat leverantörens ansökan inom den lagstadgade tidsfristen så finns det argument för att detta medfört att leverantören har lidit eller kan komma att lida skada i de upphandlingar som sker efter det att tidsfristen har passerat och fram till dess att leverantörens ansökan har utvärderats. Leverantören bör då ha möjlighet att ansöka om överprövning av de upphandlingar som denne inte har haft möjlighet att delta i på grund av den försenade utvärderingen.

Läs mer
Läs mer om vad som gäller när en leverantör ansöker om att delta i ett dynamiskt inköpssystem där det redan pågår en specifik upphandling i inlägget Kan nya leverantörer som ansöker om att delta i ett DIS lämna anbud på ett pågående köp? i vår Frågeportal.

Källhänvisning
  • 8 kap. 8 § andra stycket lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – tidsfristen för att utvärdera en ansökan om att delta i ett dynamiskt inköpssystem
  • 8 kap. 10 § LOU – för varje kontrakt som ska tilldelas ska den upphandlande organisationen bjuda in alla godkända leverantörer att lämna anbud.
Vänliga hälsningar,

Victoria

Jurist

21 december 2022

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.