Start

Kan ett onormalt lågt pris på ett delområde innebära att anbudet ska förkastas för alla delområden?

Vi har fått in ett anbud i en upphandling med flera anbudsområden där leverantör kan lämna anbud på ett eller fler områden och också bli tilldelad ett eller fler områden. Vid utvärdering har vi gjort bedömningen att lämnat pris för ett av områdena är onormalt lågt varför vi har gått ut med en begäran om förklaring. Det vi nu undrar är om svaret inte skulle vara tillfredställande och vi behöver överväga att förkasta anbudet kan man då förkasta det på ett anbudsområde eller måste vi förkasta anbudet som helhet? För övriga områden är priserna normala.

J.A

Publicerad 31 mars 2023

Hej,

Fristående delkontrakt
Det finns ingen reglering i lagen om offentlig upphandling (LOU) om vad som gäller när en anbudsgivare lämnar ett onormalt lågt anbud på en del men inte på alla delar när tilldelningen av kontraktet sker i separata delar. Är delkontrakten i upphandlingen fristående i förhållande till varandra brukar dessa betraktas som separata upphandlingar. I det fallet borde det vara möjligt att enbart förkasta anbudet för den del där det lämnade anbudspriset är onormalt lågt.

Kontrakt i kombinerade delar
Om delkontrakten i upphandlingen däremot ska tilldelas i kombinerade delar så bör bedömningen av om ett anbud är onormalt lågt göras utifrån samtliga de delar som kan kombineras med den del som den upphandlande organisationen anser var onormalt lågt. Det vill säga de delar som ska utvärderas tillsammans. Så vitt vi känner till har inte denna fråga blivit prövad i domstol.

Däremot har en närliggande fråga blivit prövad i Högsta förvaltningsdomstolens (HFD) mål 2016 ref. 3 II. I den överprövade upphandlingen som låg till grund för domstolens prövning hade en upphandlande organisation förkastat ett anbud som onormalt lågt då leverantören på ett flertal prisposter hade lämnat negativa priser. HFD angav att vid bedömningen av om ett anbud är onormalt lågt ska alla relevanta faktorer som anbudsgivaren gjort gällande och som hänför sig till kontraktsföremålet beaktas. Domstolen ansåg att de förklaringar som leverantören lämnat avseende det låga priset var detaljerade och noggrant redovisade och att det saknas anledning att ifrågasätta uppgifterna. Vidare ansåg domstolen att det inte hade framkommit uppgifter om att anbudet som helhet inte skulle vara seriöst menat och att det därför inte fanns förutsättningar att förkasta anbudet som onormalt lågt. Möjligtvis skulle samma resonemang kunna tillämpas vid bedömningen av om ett anbud är onormalt lågt när tilldelningen av kontrakt sker i kombinerade delar. Det vill säga att ett tillsynes onormalt lågt anbud för ett delområde inte nödvändigtvis innebär att anbudet som helhet inte är seriöst menat utifrån de delområden som ingår i utvärderingen.

Sammanfattningsvis
Vilka möjligheter det finns att förkasta anbudet för endast den del där det lämnade anbudspriset anses vara onormalt lågt måste alltså bedömas i det enskilda fallet. Bedömningen bör utgå från om tilldelningen och utvärderingen av anbudet sker fristående för varje del samt om anbudet, för den del som anses vara onormalt lågt, ändå kan anses vara seriöst menat.

Vänliga hälsningar,

Victoria

Jurist

03 april 2023

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 32 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.