Start

Vad innebär en IPI-åtgärd för möjligheten att använda underleverantörer från tredje land?

Jag har svårt att finna underlag som i mer detalj beskriver exakt hur vi som leverantör till upphandlande verksamheter bör se på användning av underleverantörer från tredje land. Det står att "... vinnande leverantör begränsas i möjligheten att använda sig av underleverantörer och varor från tredje land...". Detta i fall av att IPI åtgärder införs.

Vart kan jag finns mer information om till vilken grad vi som svensk leverantör kan förväntas begränsas i användningen av leverantörer från länder som påverkas direkt av IPI-åtgärderna?

MN

Publicerad 12 maj 2023

Hej,

Upphandlingsmyndigheten har i nuläget inget detaljerat stöd avseende IPI-förordningen, men bevakar utvecklingen för att kunna ge stöd om det blir aktuellt med IPI-åtgärder.

Förutsättningarna kommer framgå av kommissionens beslut
Eftersom EU-kommissionen ännu inte har meddelat något beslut om en IPI-åtgärd är det i nuläget inte möjligt att specificera vilka leverantörer och underleverantörer som kan komma att beröras av IPI-förordningen och exakt vad begränsningarna kommer att avse.

Om kommissionen beslutar om en IPI-åtgärd så kommer de närmare förutsättningarna för vad som omfattas av åtgärden att framgå av beslutet. I beslutet ska bland annat det tredje land som berörs, de sektorer eller kategorier av varor, tjänster och koncessioner som omfattas och eventuella undantag specificeras. Även de kategorier av upphandlande organisationer och leverantörer som berörs, de specifika tröskelvärden som krävs för att en upphandling ska omfattas av åtgärden, samt närmare uppgifter om eventuella krav på poänganpassningar ska anges i beslutet.

De yttre ramarna för vad en IPI-åtgärd kan innebära
I själva IPI-förordningen, och i de förtydliganden som gjorts i de riktlinjer som meddelats av kommissionen, regleras redan nu de yttre ramarna för vad en IPI-åtgärd kan komma att innebära för bland annat leverantörer.

Det framgår bland annat i IPI-förordningen att en leverantör som deltar i en upphandling som omfattas av en IPI-åtgärd kan påverkas genom att man måste kunna lämna information om sitt ursprung, med risk för uteslutning om sådan information inte kan lämnas.

En anbudsgivare som anses ha ursprung i det land som omfattas av åtgärden riskerar även att uteslutas från upphandlingen på grund av det, eller påverkas negativt genom att den påförs en poänganpassning som är till nackdel vid utvärderingen av anbudet.

Åtaganden för vinnande leverantör
Det framgår också av IPI-förordningen att vinnande leverantörer i upphandlingar som omfattas av en IPI-åtgärd ska göra vissa särskilda åtaganden, som bland annat får betydelse för valet av underleverantör. Det handlar om:

1. Åtagande om att inte anlita underentreprenörer med ursprung i ett land som omfattas av IPI-åtgärden, motsvarande 50 % eller mer av kontraktsvärdet, för att utföra kontraktet.
 
2. Åtagande om att - vid kontrakt där upphandlingsföremålet omfattar leverans av varor - säkerställa att leverantören varken direkt, eller genom underleverantör, levererar varor eller tjänster med ursprung i ett land som omfattas av IPI-åtgärden till ett värde som överstiger 50 % av kontraktsvärdet.
 
3. På begäran från den upphandlande organisationen, senast i samband med kontraktets fullgörande, lämna belägg avseende p. 1-2. 
 
4. Att betala en proportionerlig avgift på mellan 10 % och 30 % av kontraktsvärdet om de skyldigheter som avses i p. 1-2 inte uppfylls.

Vid avrop från ramavtal gäller kraven på vinnande leverantör endast om avropet i sig har ett värde som uppgår till minst de tröskelvärden som regleras i LOU och LUF.

Du kan läsa mer om vad respektive åtagande innebär i kommissionens riktlinjer om tillämpning av IPI-förordningen.

IPI-åtgärder omfattar upphandlingar som inletts efter beslut
Avslutningsvis kan nämnas att IPI-åtgärder bara omfattar sådana upphandlingar som har inletts efter att åtgärden har beslutats. Befintliga kontrakt och ramavtal påverkas således inte av de krav som följer av IPI-förordningen.

Källhänvisningar
  • Artikel 3, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2022/1031 (IPI-förordningen) – en leverantör kan behöva lämna information om sitt ursprung, med risk för uteslutning om sådan information inte kan lämnas
  • Artikel 6, IPI-förordningen – en leverantör kan uteslutas eller påföras en poänganpassning som är till nackdel vid utvärderingen av anbudet
  • Artikel 8, IPI-förordningen – vinnande leverantörer i upphandlingar som omfattas av en IPI-åtgärd ska göra vissa särskilda åtaganden
  • EU-kommissionens riktlinjer om tillämpning av IPI-förordningen. I punkten 4 utvecklas innebörden av de skyldigheter för vinnande leverantör som regleras i artikel 8, IPI-förordningen.
Med vänlig hälsning,

Sophia

19 maj 2023

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.