Start

Måste man tillämpa en avtalsspärr vid upphandling i ett dynamiskt inköpssystem?

Gäller avtalspärr när det gäller ett avrop från ett DIS

Britt-Marie Cassel

Publicerad 24 maj 2023

Hej Britt-Marie,

Nej, när en upphandling sker inom ramen för ett dynamiskt inköpssystem finns ingen skyldighet att tillämpa en avtalsspärr.

Det innebär att den upphandlade organisationen får teckna kontrakt direkt när organisationen har skickat ut en underrättelse om tilldelning till de leverantörer som är anslutna till systemet eller, om upphandlingen är indelad i kategorier, till de leverantörer som är godkända i den kategori som upphandlingen avsåg.

Källhänvisning
20 kap. 3 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) - avtalsspärr gäller inte vid tilldelning av kontrakt enligt ett dynamiskt inköpssystem som har inrättats enligt 8 kap.

Vänliga hälsningar,

Victoria

Jurist

24 maj 2023

Kan kontraktet ogiltigförklaras upp till 6 månader efter undertecknandet, jmf avrop från ramavtal? Om det inte behövs en avtalsspärr hur fungerar då överprövningar i DIS är det öppet för evigt eller går det inte att överpröva en upphandling från ett DIS?

Eva

02 juni 2023

Hej Eva,

En upphandling kan som utgångspunkt alltid överprövas under förutsättning att inget avtal är tecknat. Detta gäller oavsett vilket typ av förfarande som har tillämpats eller om upphandlingen har skett inom ramen för ett ramavtal eller ett dynamiskt inköpssystem. När ett avtal väl har ingåtts går det inte längre att överpröva själva upphandlingen, däremot kan det i det fallet vara möjligt att överpröva avtalets giltighet.

Överprövning av giltigheten av ett avtal som ingåtts inom ramen för ett DIS
Reglerna om överprövning av ett avtals giltighet gäller även när avtalet har tecknats inom ramen för ett dynamiskt inköpssystem. För att en domstol ska ogiltigförklara ett sådant avtal krävs antingen att den upphandlande organisationen inte har bjudit in alla de leverantörer som är godkända i systemet, eller i den kategori som upphandlingen berör, att lämna anbud eller att tilldelningen av kontraktet inte har skett enligt de tilldelningskriterier som anges i annonsen. En förutsättning är även att en leverantör har lidit eller kan komma att lida skada av att den upphandlande organisationen har åsidosatt sina skyldigheter enligt ovan.

Tidsfristen för att ansöka om överprövning av ett avtals giltighet
En ansökan om överprövning av avtalets giltighet ska som utgångspunkt ha kommit in till förvaltningsrätten inom sex månader från den dag då avtalet slöts. Om den upphandlande organisationen har skickat en underrättelse om tilldelningsbeslutet enligt 12 kap. 12 § lagen om offentlig upphandling (LOU) och lämnat en sammanfattning av sådana upplysningar som anges i 12 kap 13 § LOU till anbudssökandena och anbudsgivarna ska ansökan om överprövning ha inkommit innan 30 dagar har gått från den dagen då underrättelsen skedde.

Frivillig avtalsspärr
Även om det inte finns någon skyldighet att iaktta en avtalsspärr i samband med en tilldelning av ett kontrakt inom ramen för ett dynamiskt inköpssystem så kan den upphandlande organisation välja att tillämpa en frivillig avtalsspärr på minst 10 dagar. Syftet med att tillämpa en frivillig avtalsspärr är att säkerställa leverantörernas möjlighet att under en viss tid klaga på en upphandling och samtidigt ta bort risken för att ett avtal i ett senare skede kan förklaras ogiltigt. Denna möjlighet förutsätter att den upphandlande organisationen först skickat en underrättelse om tilldelningsbeslutet enligt 12 kap. 12 § eller 19 kap. 19 § LOU och iakttagit avtalsspärren.

Läs mer
Läs mer om skyldigheten att skicka ett tilldelningsbeslut i inlägget Vad gäller om individuell rapport och tilldelningsbeslut i ett dynamiskt inköpssystem? i vår Frågeportal.

Källhänvisningar
  • 20 kap. 6 § andra stycket lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – en upphandling får inte överprövas efter det att ett avtal har slutits mellan den upphandlande organisationen och en leverantör
  • 20 kap. 13 § LOU – ett avtal ska förklaras ogiltigt om det har ingåtts enligt ett dynamiskt inköpssystem utan att de villkor som anges i 8 kap. 10 eller 12 § har följts och detta har medfört att leverantören har lidit eller kan komma att lida skada
  • 8 kap. 10 § LOU – den upphandlande organisationen ska bjuda in samtliga godkända leverantörer i systemet eller den kategori som upphandlingen avser att lämna anbud
  • 8 kap. 12 § LOU – den upphandlande organisationen ska tilldela kontrakt till den leverantör vars anbud är det ekonomiskt mest fördelaktiga enligt tilldelningskriterierna som anges i annonsen
  • 20 kap. 17 § första stycket LOU – en ansökan om överprövning av ett avtals giltighet ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom sex månader från det att avtalet slöts
  • 20 kap. 17 § andra stycket, andra punkten LOU – om den upphandlande organisationen skriftligen har underrättat anbudssökandena och anbudsgivarna samt lämnat en sammanfattning av sådana upplysningar som avses i 12 kap. 13 § ska ansökan om överprövning av avtalets giltighet ha kommit in till förvaltningsrätten innan 30 dagar har gått
  • 20 kap. 15 andra punkten § LOU – ett avtal ska inte förklaras ogiltigt om avtalet har ingåtts inom ramen för ett dynamiskt inköpssystem om den upphandlande organisationen har skickat en underrättelse om tilldelningsbeslut och iakttagit en avtalsspärr.
Vänliga hälsningar,

Victoria

Jurist

05 juni 2023 (Uppdaterat 10 maj 2024)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 33 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd.