Start

Hur utesluts en leverantör som blivit godkänd i ett dynamiskt inköpssystem (DIS)?

Kan en leverantör som blivit godkänd i ett dynamisk inköpssystem senare uteslutas ur systemet om de inte längre uppfyller de krav som ställts för godkännande? Hur går en sådan uteslutning i så fall till?

Per

Publicerad 31 maj 2023

Hej,

Det framgår inte av din fråga om det dynamiska inköpssystemet har upphandlats enligt de direktivstyrda bestämmelserna, det vill säga om värdet av systemet överstiger tröskelvärdet och inte omfattar sådana tjänster som anges i bilaga 2 till lagen om offentlig upphandling (LOU). I svaret nedan utgår vi från att det är det direktivstyrda bestämmelserna som är tillämpliga för systemet. Därtill framgår det inte vilket krav som leverantören inte längre uppfyller varför svaret nedan blir allmänt hållet. Återkom gärna om vi missförstått något.

Kvalificeringskrav i ett dynamiskt inköpssystem
Inledningsvis kan sägas att ett dynamiskt inköpssystem kan liknas vid ett förkvalificeringssystem som genomförs enligt reglerna om selektivt förfarande i LOU.

Kvalificeringskraven i ett dynamiskt inköpssystem får omfatta följande:
  • Behörighet att utöva yrkesverksamhet
  • Ekonomisk och finansiell ställning
  • Teknisk och yrkesmässig kapacitet.
Utöver ovan ska en prövning av om leverantören ska uteslutas med stöd av uteslutningsgrunderna från deltagande i det dynamiska inköpssystem göras. En egenförsäkran från leverantören ska accepteras som ett tillräckligt bevis. En leverantör som har bedömts uppfylla de uppställda kvalificeringskraven och som inte uteslutits ska därefter antas för att kunna lämna anbud på kommande upphandlingar inom ramen för det dynamiska inköpssystemet.

Du kan läsa mer om Kvalificering av leverantörer i dynamiska inköpssystem på vår webbplats.

Inhämtande av ny egenförsäkran
Under det dynamiska inköpssystemets giltighetstid får en upphandlande organisation begära att leverantörer som tidigare godkänts lämnar in en ny och uppdaterad egenförsäkran inom fem arbetsdagar från den dag då begäran skickades.

Egenförsäkran ska visa att leverantören inte är föremål för någon av uteslutningsgrunderna i 13 kap. LOU samt att leverantören uppfyller de ställda kvalificeringskraven.

Begäran får även omfatta kompletterande information som upphandlade organisation önskar ta del av för att kunna göra sin utredning om eventuell uteslutning ur det dynamiska inköpssystemet.

Uteslutning av en befintlig leverantör
Med stöd av ovan har upphandlande organisation både en rätt och en skyldighet att kontrollera leverantören under det dynamiska inköpssystemets löptid.

Om leverantören inte skulle komma in med en ny egenförsäkran alternativt att upphandlande organisations utredning skulle visa att det finns grund att utesluta leverantören måste dock leverantören beredas tillfälle att yttra sig.

Efter att upphandlande organisation fått del av leverantörens yttrande ska antingen ett beslut om uteslutning delges leverantören alternativt att denne informeras om att grund för uteslutning inte föreligger.

Källhänvisningar:
  • 8 kap. 3 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) - Vid upphandlingar i ett dynamiskt inköpssystem ska den upphandlande myndigheten tillämpa bestämmelserna för selektivt förfarande, antalet anbudssökande som får delta i systemet får dock inte begränsas
  • 8 kap. 13 § och 15 kap. 1 § LOU – det är möjligt att begära in en ny egenförsäkran under det dynamiska inköpssystemets löptid
  • prop 2015/16:195 s. 1031 – i förarbetena till 8 kap. 13 § anges att det ska vara möjligt att utesluta en leverantör men innan detta kan ske måste dock leverantören beredas tillfälle att yttra sig
  • 15 kap. 3-4 §§ LOU - kompletterande information ska lämnas ut av leverantören till upphandlande organisation för att en utredning ska kunna göras
  • 15 kap. 6 § LOU – utredningen som begärs in av upphandlande organisation ska visa att leverantören inte omfattas av en uteslutningsgrund enligt 13 kap. samt att leverantören uppfyller kvalificeringskraven enligt 14 kap.

Nathalie

Jurist

09 juni 2023 (Uppdaterat 08 maj 2024)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 33 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd.