Startsida

Steg 1 - Kvalificering av leverantörer

Leverantörer som uppfyller kvalificeringskraven får delta.

Leverantörer som inkommit med anbudsansökan och uppfyller kraven utvärderas och kvalificerar in sig i systemet. Nya leverantörer får ansöka om att få delta och kvalificerar in sig löpande till dynamiskt inköpssystem under hela systemets giltighetstid. I ett dynamiskt inköpssystem får ingen begränsning av antalet leverantörer göras, vilket innebär att alla leverantörer som är kvalificerade får delta i systemet.

Kvalificeringskraven ska ha anknytning till det som ska köpas in och vara proportionerligt. Varje upphandling är unik, så även i ett dynamiskt inköpssystem. Kraven som ställs på leverantören ska vara anpassade och väl avvägda i förhållande till kategorin och den aktuella marknaden.

Varje upphandling är unik och det är lika viktigt i ett dynamiskt inköpssystem att kraven som ställs på leverantören är anpassade och väl avvägda i förhållande till kategorin och den aktuella marknaden.

Kvalificeringskrav för dynamiskt inköpssystem över tröskelvärdena

Den upphandlande myndigheten eller enheten ska ange de kvalificeringskrav som en leverantör ska uppfylla för att bli godkänd i systemet. Kraven får avse

  • behörighet att utöva yrkesverksamhet
  • ekonomiskt och finansiell ställning
  • teknisk och yrkesmässig kapacitet.

Krav på leverantören och grund för uteslutning

Den upphandlande organisationen har en skyldighet att acceptera en standardiserad form av egenförsäkran som preliminärt bevis på att leverantören får delta i upphandlingen. Egenförsäkran innebär att leverantörer intygar att de inte ska uteslutas ur upphandlingen, att de uppfyller kvalificeringskraven och att de kan ge in efterfrågade bevis för detta.

ESPD - en standardiserad egenförsäkran

En upphandlande organisation får när som helst under systemets giltighetstid begära att leverantörer som godkänts som deltagare i systemet, inom fem arbetsdagar från den dagen då begäran skickades, lämnar in en ny och uppdaterad version av sin egenförsäkran. 

Tänk på att

I ett dynamiskt inköpssystem bör en egenförsäkran alltid lämnas av leverantören vid anbudsansökan.

Kraven för dynamiskt inköpssystem under tröskelvärdena

Notera att även andra kvalificeringskrav kan ställas under tröskelvärdena så länge kraven är kopplade till föremålet och är förenliga med de grundläggande principerna.

Beslut om deltagande i systemet

Upphandlande organisation ska snarast möjligen skriftligen meddela en leverantör om det beslut som har fattats om leverantörens deltagande i systemet. Ett beslut att inte godkänna en leverantör som deltagare ska motiveras.

Källhänvisningar

  • 8 kap. 7 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU)/lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) – ansöka om att få delta i systemet
  • 8 kap. 7 § LOU/LUF – kvalificering av anbudsansökningar
  • 8 kap. 13 § LOU/LUF – egenförsäkran av leverantörer
  • 8 kap. 9 § LOU/LUF – underrättelse om beslut om deltagande i ett dynamiskt inköpssystem