Start

Steg 1 – Kvalificering av leverantörer

Vid upphandling som leder till att ett dynamiskt inköpssystem inrättas är det möjligt att ställa kvalificeringskrav som leverantörerna ska uppfylla. De leverantörer som uppfyller kvalificeringskraven får delta.

Informationen på denna sida gäller för upphandlingar enligt

  • lagen om offentlig upphandling (LOU)
  • lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF).

Informationen nedan avser dynamiska inköpssystem vid upphandling över tröskelvärdena och som inte avser sociala tjänster och andra särskilda tjänster. Vid upphandling som understiger tröskelvärdena eller upphandling av sociala tjänster och andra särskilda tjänster saknas uttryckliga regler om dynamiska inköpssystem.

Använda dynamiska inköpssystem under tröskelvärdena och vid upphandling av sociala och andra särskilda tjänster

Kvalificering och kontroll av leverantörer under tröskelvärdena och vid upphandling av sociala och andra särskilda tjänster

Kvalificering av leverantörer vid upphandling över tröskelvärdena

Vid upphandling över tröskelvärdena, som inte avser upphandling av sociala tjänster och andra särskilda tjänster, finns särskilda regler om kvalificering vid upphandling där ett dynamiskt inköpssystem ska inrättas. 

Leverantörer som inkommit med anbudsansökan och uppfyller kraven utvärderas och kvalificerar in sig i systemet. Nya leverantörer får ansöka om att få delta och kvalificerar in sig löpande till dynamiskt inköpssystem under hela systemets giltighetstid. I ett dynamiskt inköpssystem får ingen begränsning av antalet leverantörer göras, vilket innebär att alla leverantörer som är kvalificerade får delta i systemet.

Kvalificeringskraven ska ha anknytning till det som ska köpas in och vara proportionerligt. Varje upphandling är unik, så även i ett dynamiskt inköpssystem. Kraven som ställs på leverantören ska vara anpassade och väl avvägda i förhållande till kategorin och den aktuella marknaden.

Kvalificeringskrav för dynamiskt inköpssystem

En upphandlande myndighet eller enhet (upphandlande organisation) ska ange de kvalificeringskrav som en leverantör ska uppfylla för att bli godkänd i systemet. 

Kraven får avse

  • behörighet att utöva yrkesverksamhet
  • ekonomiskt och finansiell ställning
  • teknisk och yrkesmässig kapacitet.

Krav på leverantören och grund för uteslutning

En upphandlande organisation har en skyldighet att acceptera en standardiserad form av egenförsäkran som preliminärt bevis på att leverantören får delta i upphandlingen. Egenförsäkran innebär att leverantörer intygar att de inte ska uteslutas ur upphandlingen, att de uppfyller kvalificeringskraven och att de kan ge in efterfrågade bevis för detta.

ESPD – en standardiserad egenförsäkran

En upphandlande organisation får när som helst under systemets giltighetstid begära att leverantörer som godkänts som deltagare i systemet, inom fem arbetsdagar från den dagen då begäran skickades, lämnar in en ny och uppdaterad version av sin egenförsäkran. 

Tänk på att

I ett dynamiskt inköpssystem bör en egenförsäkran alltid lämnas av leverantören vid anbudsansökan.

Beslut om deltagande i systemet

En upphandlande organisation ska snarast möjligen skriftligen meddela en leverantör om det beslut som har fattats om leverantörens deltagande i systemet. Ett beslut att inte godkänna en leverantör som deltagare ska motiveras.