Startsida

Överprövning i dynamiskt inköpssystem

En upphandling i ett dynamiskt inköpssystem kan överprövas fram till dess att avtal har tecknats.

Eftersom det inte finns en skyldighet att använda sig av en avtalsspärr innebär det att avtal kan tecknas så snart en meddelande om tilldelningsbeslutet har skickats till samtliga leverantörer som har lämnat anbud.

Har den upphandlande myndigheten eller enheten valt att använda en frivillig avtalsspärr kan avtal inte tecknas förrän efter sista dagen för avtalsspärren.

Avtalsspärr och ingå avtal

Ogiltigförklaring av avtal

Ett ingånget avtal som upphandlats inom ramen för ett dynamiskt inköpssystem kan i vissa fall förklaras ogiltigt. Detta kan ske om:

  • Inte samtliga leverantörer som är anslutna till systemet eller till aktuell kategori i systemet har bjudits in till att lämna anbud för det kontrakt som tilldelades inom ramen för systemet.
  • Tilldelningen inte sker på grundval av de tilldelningskriterier som anges i annonsen eller i den precisering som anges i anbudsinbjudan.
  • Avtalet har tecknats innan ett meddelande om tilldelningsbeslut har skickats till berörda leverantörer. 

För att avtalet ska ogiltigförklaras i detta fall krävs det dessutom att någon av de grundläggande upphandlingsprinciperna eller annan bestämmelse i lagen har överträtts och att detta har medfört att leverantören har lidit eller kan komma att lida skada.

Om den upphandlande organisationen har skickat underrättelse om tilldelningsbeslutet och iakttagit en frivillig avtalsspärr kan ett avtal inte ogiltigförklaras av en domstol, även om de förutsättningar som anges ovan föreligger.

Källhänvisningar

  • 20 kap. 13 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU)/lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) – överprövning av ett avtals giltighet
  • Prop. 2015/16:195 s. 556-566

Snabblänkar till vårt stöd om dynamiska inköpssystem