Start

Överprövning i dynamiskt inköpssystem

På denna sida skriver vi om överprövning av en upphandling inom ett dynamiskt inköpssystem.

Informationen på denna sida gäller för upphandlingar enligt

  • lagen om offentlig upphandling (LOU)
  • lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF).

Överprövning i dynamiskt inköpssystem över tröskelvärdena

Informationen nedan avser dynamiska inköpssystem vid upphandling över tröskelvärdena och som inte avser sociala tjänster och andra särskilda tjänster.

Överprövning av en upphandling och avtalsspärr

En upphandling i ett dynamiskt inköpssystem kan överprövas fram till dess att avtal har tecknats. Eftersom det inte finns en skyldighet att använda sig av en avtalsspärr innebär det att avtal kan tecknas så snart ett meddelande om tilldelningsbeslutet har skickats till samtliga leverantörer som är anslutna till systemet. Om systemet är indelat i kategorier räcker det att tilldelningsbeslutet skickas till de leverantörer som är godkända i den kategori som upphandlingen avsåg.

Har en upphandlande myndighet eller enhet (upphandlande organisation) valt att använda en frivillig avtalsspärr kan avtal inte tecknas förrän efter sista dagen för avtalsspärren.

Avtalsspärr och ingå avtal

Överprövning av en upphandling

Ogiltigförklaring av avtal

Ett ingånget avtal som upphandlats inom ramen för ett dynamiskt inköpssystem kan i vissa fall förklaras ogiltigt.

Detta kan ske om:

  • inte samtliga leverantörer som är anslutna till systemet eller till aktuell kategori i systemet har bjudits in till att lämna anbud för det kontrakt som tilldelades inom ramen för systemet
  • tilldelningen inte sker på grundval av de tilldelningskriterier som anges i annonsen eller i den precisering som anges i anbudsinbjudan
  • avtalet har tecknats innan ett meddelande om tilldelningsbeslut har skickats till berörda leverantörer. 

För att avtalet ska ogiltigförklaras i det tredje fallet ovan krävs det dessutom att någon annan bestämmelse i lagen har överträtts och att detta har medfört att leverantören har lidit eller kan komma att lida skada.

Frivillig avtalsspärr

Om den upphandlande organisationen har skickat underrättelse om tilldelningsbeslutet och iakttagit en frivillig avtalsspärr kan ett avtal inte ogiltigförklaras av en domstol. Detta även om de förutsättningar som anges ovan föreligger.

Överprövning av ett avtals giltighet

Överprövning i dynamiskt inköpssystem under tröskelvärdena

Det saknas bestämmelser om dynamiska inköpssystem i reglerna som gäller för upphandling under tröskelvärdet samt upphandling av sociala tjänster och andra särskilda tjänster. 

Den svenska lagstiftaren har uttryckt att det som huvudregel ska finnas samma utrymme för upphandlande organisationer vid sådan upphandling som det finns vid upphandling över tröskelvärdet, även om uttrycklig reglering saknas. Detta ska enligt lagstiftaren även gälla för upphandlande organisationers möjlighet att använda sig av dynamiska inköpssystem. Det är dock viktigt att de upphandlande organisationerna följer de grundläggande upphandlingsprinciperna.

Det finns samma möjligheter till överprövning som det finns vid dynamiska inköpssystem över tröskelvärdena. Vad gäller möjligheterna att överpröva ett avtals giltighet är de uppdelade i olika regler för upphandling under tröskelvärdet samt vid upphandling av sociala tjänster och andra särskilda tjänster. 

Överprövning av en upphandling

Överprövning av ett avtals giltighet