Start

Kan en myndighet kräva att man tar del av tilldelningsbeslut på plats?

Har upphandlande myndighet rätt att kräva att man fysiskt besöker deras kontor för att de ska lämna ut tilldelningsbeslut?

Kajsa

Publicerad 19 juli 2023

Hej Kajsa,

Rätt att ta del av tilldelningsbeslut
Enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) ska en upphandlande organisation snarast möjligt skriftligen underrätta anbudssökandena och anbudsgivarna om de beslut som har fattats om att tilldela ett kontrakt eller att ingå ett ramavtal. Underrättelsen ska innehålla skälen för beslutet och uppgift om den period under vilken avtal enligt 20 kap. 1 § inte får ingås.

Är du inte en leverantör men vill få tillgång till tilldelningsbeslutet i form av begäran av allmän handling gäller som utgångspunkt att du har rätt att få en kopia av handlingen skickad till dig. Under förutsättning att den upphandlande organisationen omfattas av offentlighetsprincipen. Om det går att kopiera handlingen kan den upphandlande organisationen inte kräva att du ska ta del av handlingen på plats. Det är däremot inte möjligt att kräva att få originalhandlingar skickade till dig. Vissa uppgifter i ett tilldelningsbeslut kan dock omfattas av sekretess vilket innebär att den kopia ni får ut kan vara maskerad i vissa delar. Notera även att en upphandlande organisation har rätt att i vissa fall ta ut en avgift för kopiorna som skickas.

Efterannonsering
Oavsett om den upphandlande organisationen omfattas av offentlighetsprincipen eller inte ska alla upphandlingar som överstiger direktupphandlingsgränsen för varor och tjänster efterannonseras, det vill säga resultatet av upphandlingen ska annonseras vilket som regel omfattar samma uppgifter som lämnas i ett tilldelningsbeslut. Om upphandlingen har genomförts enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) innebär detta att alla upphandlingar vars värde överstiger 700 000 kronor ska efterannonseras.

Efterannonsen ska publiceras i en registrerad annonsdatabas och blir då sökbar i databasen. På Konkurrensverkets webbplats hittar du annonsdatabasregistret som innehåller uppgifter om vilka annonsdatabaser det här som är registrerade.

Läs mer
Läs mer om rätten att ta del av ett tilldelningsbeslut i inlägget Är alla tilldelningsbeslut offentliga? och Kan man sekretessbelägga uppgifter i ett tilldelningsbeslut? i vår Frågeportal.

Läs även mer om den upphandlande organisationens rätt att ta ut en avgift för utlämnande av kopior i inlägget Behöver man betala för att få ta del av en allmän handling? i vår Frågeportal.

Källhänvisning
  • prop. 1981/82:37 s. 40 – den som vill ta del av en allmän handling har många gånger svårt att bege sig till den myndighet där handlingen förvaras och det är därför viktigt att möjligheten till att snabbt ta del av handlingen genom en avskrift eller kopia finns
  • JO 1993/94 s. 513 – Landstinget gjorde fel som hänvisade sökanden till att ta del av handlingar på plats när begäran var att få ut kopior av handlingarna
  • JO 3313-01 – Justitieombudsmannen (JO) underströk att en enskild alltid har rätt att få kopior av allmänna handlingar skickade till sig
  • JO 1999/2000 s. 405 – JO konstaterade i sitt beslut att det framgår av syftet bakom 2 kap. 16 § Tryckfrihetsförordning (1949:105) att en myndighet är skyldig att i någon form skicka kopior av handlingar till enskilda, det duger inte att hänvisa till att kopiorna kan hämtas hos myndigheten
  • JO 2003/04 s. 389 – JO kritiserade myndigheten som hänvisade en person som begärde att få handlingarna skickade till sig att ta del av handlingarna på plats eftersom materialet var omfattande, och menade att myndigheten borde ha lämnat ut handlingarna på det sätt som personen begärt utan att ha några egna åsikter om hur utlämnande skulle gå till.
Med vänlig hälsning,

Joel

Jurist

20 juli 2023

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 32 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.