Start

Hur ska man lämna information under dialogen i en konkurrenspräglad dialog?

Publicerad 23 november 2023
Vi genomför kpd och har nu begärt in preliminära anbud. Måste man besvara alla när det inkommer en fråga i detta skedet eller räcker det att man besvara den det berör. Vi har alltså inte begärt in några slutgiltiga anbud än utan är i dialogfasen.

Christine

Publicerad 23 november 2023

Hej Christine,

Inledningsvis bör det konstateras att en upphandlande organisation behöver beakta den grundläggande upphandlingsprincipen om likabehandling genom hela förfarandet. Det innebär att anbudsgivarna ska behandlas lika och kunna ta del av samma information så att ingen anbudsgivare får otillbörlig fördel. Mot bakgrund av detta behöver den upphandlande organisationen delge information som härrör från dialogen om den kan innebära att anbudsgivare gynnas av att ha informationen i fråga. Det kan exempelvis handla om information om förutsättningarna för olika lösningar. Det bör påpekas att det råder absolut sekretess under upphandlingsprocessen, vilket innebär att uppgifter som rör anbud inte får spridas till andra förutom den som uppgiften berör. Här är det viktigt att man är uppmärksam på hur informationen som ska delges framförs.

En ytterligare aspekt som en organisation behöver beakta är vilka anbudsgivare som ska ta del av informationen. Med anledning av att en konkurrenspräglad dialog kan genomföras i successiva steg bör det vara tillräckligt att informationen meddelas till de anbudsgivare som ännu deltar i dialogen.

Läs mer
Läs mer om konkurrenspräglad dialog på vår webbplats. Se även inlägget Får man välja olika delar av olika dialogpartners lösningar i en konkurrenspräglad dialog? i vår Frågeportal.

Källhänvisningar
  • Artikel 30.3 i direktiv 2014/24/EU (LOU-direktivet) – de upphandlande organisationerna  ska under dialogen garantera likabehandling av samtliga deltagare. De får inte särbehandla någon genom att lämna ut information som kan gynna vissa deltagare i förhållande till andra. Den upphandlande organisationen får inte röja för de övriga deltagarna vilka lösningar en deltagare har föreslagit eller annan konfidentiell information som någon anbudssökande eller anbudsgivare som deltar i dialogen har lämnat utan dennes samtycke
  • 6 kap. 24 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – om det har angetts i upphandlingsdokumenten får dialogen genomföras i successiva steg.

Med vänlig hälsning,

Bel

Jurist

30 november 2023

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 33 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd.