Startsida

Konkurrenspräglad dialog

Konkurrenspräglad dialog innebär att varje leverantör kan ansöka om att få delta i upphandlingen. Den upphandlande organisationen för sedan en dialog med de anbudssökande som bjudits in. När dialogen har avslutats lämnar respektive leverantör sitt anbud. Dialogen sker därmed innan anbudet lämnats in.

Informationen på denna sida gäller för upphandlingar enligt  

 • lagen om offentlig upphandling (LOU) 
 • lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF).  

När får det användas? 

Så går det till 

Alla intresserade leverantörer kan ansöka om att få delta i upphandlingen. Endast leverantörer som uppfyller kraven att lämna anbud får bjudas in till dialog och därmed att lämna anbud. Syftet med dialogen är att gemensamt identifiera och ange hur den upphandlande myndighetens eller enhetens (upphandlande organisationens) behov bäst kan tillgodoses.  

Utmärkande med förfarandet

Den upphandlande organisationen kan föra dialog när den i stort känner till vilket slutresultat som ska uppnås, men inte kan fastställa i förväg hur resultatet ska uppnås på bästa sätt. Dialogen kan då öka möjligheten att beakta till exempel tekniska innovationer när den upphandlande organisationen fortlöpande kan diskutera och väga unika lösningar mot varandra.  

Den upphandlande organisationen har också möjlighet att besluta om ersättning till anbudssökande i dialogen. Det kan vara ett bra sätt att öka intresset från leverantörernas sida att delta.  

Vid konkurrenspräglad dialog får endast bästa förhållandet mellan pris och kvalitet utvärderas, inte enbart pris. 

Någon minimitidsfrist gäller inte för att komma in med ett slutgiltigt anbud som vid förhandlat förfarande med föregående annonsering. 

Förfarandet passar särskilt bra för 

 • upphandlingar där dialog kan föras med leverantörer för att gemensamt ta fram lösningar på beställarens behov 
 • situationer där man behöver utvärdera mjuka parametrar 
 • komplexa projekt med utvecklingsbehov 
 • upphandlingar som förutsätter förhandlingar på grund av dess art, komplexitet, rättsliga eller ekonomiska utformning eller risker 
 • byggentreprenader som inte avser standardbyggnader 
 • komplexa projekt när beställaren inte vet vilken lösning som krävs för att nå ett uppsatt mål 
 • specialanpassningar av leveranser i form av lättillgängliga lösningar eller leveranser som kräver formgivning, innovation eller annan teknisk komplexitet
 • projekt som är komplexa ur ett juridiskt, tekniskt eller kommersiellt perspektiv.  

Att tänka på

 • Det finns risk för bristande konkurrens om kraven sätts för högt och utesluter fler från att delta. 
 • Konkurrenspräglad dialog kräver att intresset upprätthålls från de deltagande leverantörernas sida genom hela upphandlingsprocessen. 
 • Risken finns också att kravnivån sätts för högt så att vinnande leverantör inte har tillräcklig förmåga för att genomföra kontraktet.  
 • Förfarandet är tidsmässigt krävande för både den upphandlande organisationen och leverantörer och arbetsinsatsen måste därför vägas mot nyttan. 
 • Det krävs att organisation och bemanning hos beställaren har tillräckligt med kompetens inom området för att föra dialogen. 

Källhänvisningar

 • 6 kap. 1§ och 20–29 §§, lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU); 6 kap. 1 § och 13–22 §§ Lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF); – Konkurrenspräglad dialog 
 • 4 kap. 6 och 7 §§ LOU, 4 kap. 6 § LUF begränsning av antalet anbudssökande 
 • 10 kap. 9 § LOU och 10 kap. 10 § LUF inbjudan att lämna anbud eller delta i dialog
 • 10 kap. 10 § LOU och 10 kap. 11 § LUF - anbudets giltighetstid 
 • 11 kap. 3 § LOU/LUF - tidsfrister  
 • 19 kap. 3 och 7 §§ LOU/LUF för konkurrenspräglad dialog under tröskelvärdena