Start

Meddela tilldelningsbeslut enligt LUK vid bara ett anbud?

Om upphandling genomförs enligt LUK (Tjänstekoncession) och bara 1 anbud erhålls, måste man då skicka ett tilldelningsbeslut?

Per

Publicerad 20 mars 2024

Hej Per,

Precis som i lagen om offentlig upphandling (LOU) och i lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) finns det inte något uttryckligt undantag i lagen om upphandling av koncessioner (LUK) från skyldigheten att meddela tilldelningsbeslut och invänta avtalsspärr för situationer där det endast inkommit ett anbud eller en anbudssökande. I förarbetena, där det framgår att det inte finns någon skyldighet att skicka underrättelse om tilldelningsbeslutet om det endast finns en anbudsgivare, hänvisas det till införandet av bestämmelsen om tilldelningsbeslut och avtalsspärr i 1992 års LOU. Sedan framgår det att vid genomförandet av ändringsdirektivet gjordes samma bedömning för både LOU och LUF. Motsvarande bedömning saknas dock för LUK i förarbetena.

Det som talar emot en skyldighet att meddela tilldelningsbeslut och invänta avtalsspärr när det endast inkommit ett anbud eller en anbudssökande enligt LUK är att undantaget inte tydligt framgår på samma sätt som det gör för LOU och LUF. Det som däremot talar för att undantag bör gälla är att det rimligtvis inte är vilken lag som är tillämplig i sig som är avgörande, utan snarare situationen att det endast finns ett anbud eller en anbudssökande. Av förarbetena framgår det exempelvis att det i de fall det endast finns en anbudsgivare och inga berörda anbudssökande är det naturligtvis rimligt att inte ställa krav på en avtalsspärr. Detta borde gälla oavsett vilken upphandlingslag som är tillämplig. Därtill kan tilläggas att LUK i förhållande till LOU och LUF i allt väsentligt ska ha samma struktur som de båda andra lagarna, men vara mindre detaljerad och mer flexibel. Det vore rimligt att anta att ett förfarande som är tillåtet enligt LOU, som är den striktare av upphandlingslagarna, även är tillåtet enligt LUK, som är en mer flexibel lag.

Sammanfattningsvis får det anses vara rimligt att samma förutsättningar ska gälla enligt LUK som enligt LOU och LUF, när det kommer till skyldighet att meddela tilldelningsbeslut och invänta avtalsspärr när det endast inkommit ett anbud eller en anbudssökande. Vi känner dock inte till att detta har prövats och vad som ytterst gäller kommer att få avgöras av rättstillämpningen.

Källhänvisningar
  • prop. 2015/16:195 s. 670–671 – det finns ingen skyldighet att skicka en underrättelse om tilldelningsbeslut om det endast finns en anbudsgivare och ingen berörd anbudssökande
  • prop. 2001/02:142 s. 81 – regeln i 1992 års LOU om att det ska gå tio dagar innan upphandlingen får avslutas är således inte tillämplig i sådana fall där det endast finns en anbudsgivare
  • prop. 2009/10:180 s. 117-118 – när det endast finns en anbudsgivare och inga berörda anbudssökande föreligger inte någon skyldighet enligt LOU eller LUF att skicka en underrättelse om tilldelningsbeslutet och därmed gäller inte heller någon avtalsspärr. Det finns därför inget behov av att i de båda lagarna särskilt reglera detta genom att göra undantag från avtalsspärren
  • prop. 2009/10:180 s. 117 – finns det endast en anbudsgivare och inga berörda anbudssökande är det naturligtvis rimligt att inte ställa krav på en avtalsspärr
  • prop. 2015/16:195 s. 3 – LUK följer i allt väsentligt samma struktur som de båda andra lagarna, men är mindre detaljerad och mer flexibel
  • prop. 2015/16:195 s. 370 – principen om striktast möjliga regelverk.
Med vänlig hälsning,

Joel

Jurist

20 mars 2024

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 33 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd.