Start

Nyemission för finansiering av investeringar ser vi som marknadsmässiga, tänker vi rätt?

Vi är ett kommunalt och regionägt flygplatsbolag med väldigt låg soliditet vilket gör att vi inte klarar våra egna investeringar då eget kapital för dessa saknas. Om vi hade varit ett privat företag så hade ägarna gjort en nyemission för att skapa kapital i bolaget så att bolaget på kort och lång sikt klarar sina egna investeringar.
Så här står det i regelverket från kommissionen.
Metoder för att bedöma marknadsmässighet
I tillkännagivandet om begreppet statligt stöd lyfter Europeiska kommissionen (kommissionen) fram flera olika metoder för att fastställa om en åtgärd är marknadsmässig eller inte. Gemensamt för dessa metoder är att de används före eller i samband med åtgärden för att få ett underlag för vad som är marknadsmässigt i just den situationen grundat på objektiva omständigheter.
• När en transaktion genomförs på samma villkor och under samma förhållanden av offentliga organ och privata aktörer som befinner sig i en jämförbar situation (en pari passu-transaktion) är transaktionen normalt marknadsmässig.

Så för oss är då bedömningen att en sådan transaktion kan göras då det inte är avsett för driften och där ägarna kan besluta om ett avkastningskrav på insatt kapital. Är det korrekt uppfattat av oss?

Claes-Urban Boström

Publicerad 11 juni 2024

Hej Claes-Urban och tack för din fråga,

Upphandlingsmyndigheten ger allmän vägledning om tillämpningen av statsstöds- och upphandlingsreglerna men inte bedömningar i enskilda fall. Vi kan alltså inte svara på om ni gör en korrekt bedömning i ett visst fall. Jag redogör för de överväganden ni behöver göra utifrån statsstödsreglerna. Ni får gärna ställa följdfrågor via frågeportalen eller via telefon om ni behöver ytterligare stöd. För juridisk rådgivning i ett enskilt fall hänvisar vi dock till den privata marknaden.

Marknadsmässighet
Finansieringen av en investering är marknadsmässig om den förväntas vara lönsam utifrån en trovärdig investeringskalkyl. Med lönsamhet avses att även ägaren till ett privat flygplatsbolag utan tillgång till offentlig finansiering hade gjort investeringen på samma villkor. En nyemission på marknadsmässiga villkor är inte statsstöd eftersom gynnandekriteriet i statsstödsbegreppet då inte är uppfyllt.

Ekonomiska metoder för att bedöma marknadsmässighet
I vår vägledning om ekonomiska metoder för att bedöma om en investering är statsstöd kan du hitta information om förutsättningarna för en sådan kalkyl. Dessa metoder kan även appliceras på olika former av kapitaltillskott eller en nyemission från ägaren.

Regeln om pari passu förutsätter dock att en av ägarna till flygplatsen är en privat verksamhet utan kopplingar till det offentliga som samtidigt med en offentlig aktör investerar på samma villkor. I och med att du skriver att bolaget ägs av kommunen och regionen kan den principen inte tillämpas. I stället måste bedömningen bygga på andra jämförelser med privata företag.

Privatisering
Om nyemissionen istället syftar till att ta in nya ägare och privat kapital rör det sig snarare om en privatisering. Vad som gäller statsstödsrättsligt för en sådan åtgärd kräver en djupare analys. Kommissionen har gett ut viss vägledning om privatisering av offentligt ägda företag som jag länkar till längre ned i detta svar.

Flygplatsriktlinjerna
I din fråga nämner du även kommissionens tillkännagivande om begreppet statligt stöd. Ytterligare och även mer specifik vägledning om hur kommissionen och EU:s domstolar gjort bedömningen av om en investering i flygplatsen är marknadsmässig eller ej hittar du i punkterna 46-52 i kommissionens flygplatsriktlinjer.

Företag i svårigheter
I och med att du nämner att bolaget har en väldigt låg soliditet bör ni även ta ställning till om verksamheten är ett företag i svårigheter i EU-rättslig mening. Vad som är ett företag i svårigheter följer av artikel 2 punkten 18 i den allmänna gruppundantagsförordningen (GBER).

Det är osannolikt att nyinvesteringar i ett företag som redan befinner sig i ekonomiska svårigheter skulle anses marknadsmässiga.

I sådana fall är den enda form av stöd som kan godkännas stöd enligt en omstruktureringsplan eller en räddningsplan och den typen av stöd förutsätter ett statsstödsgodkännande av Europeiska kommissionen innan det får lämnas. Omstrukturerings- eller räddningsstöd prövar kommissionen inte enligt villkoren i flygriktlinjerna utan enligt villkoren i räddnings- och omstruktureringsriktlinjerna för företag som inte finns i den finansiella sektorn.

Villkoren för drift- och investeringsstöd i regionala flygplatser
De flesta regionala flygplatser driver en subventionerad verksamhet med driftstöd från Trafikverket och ägarkommunen. Ytterligare finansiering behöver analyseras noggrant för att inte komma i konflikt med reglerna för driftstödet till flygplatsen. Förutsättningarna för investeringsstöd i mindre regionala flygplatser framgår av artikel 56 a i den allmänna gruppundantagsförordningen.

Läs mer
Läs mer om gynnandekriteriet på vår webbplats.

Källor
Statsstödsfrågor om finansiering av regionala flygplatser | Upphandlingsmyndigheten

Hur används ekonomiska kalkyler vid stats­stöds­bedömningar? | Upphandlingsmyndigheten

Hur lämnas stöd som måste anmälas till kommissionen? | Upphandlingsmyndigheten

Kommissionens riktlinjer för stöd till flygplatser och flyglinjer 

Kommissionens riktlinjer för statligt stöd till undsättning och omstrukturering av icke-finansiella företag i svårigheter

Kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget (GBER)

Kommissionens vägledningsdokument om privatisering av offentligägda företag

Med vänlig hälsning

Magnus

Statsstödsexpert

20 juni 2024

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 33 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd.