Start

Efterannonsering - en viktig del av upphandlingen

Upphandlingar både över och under tröskelvärdena ska efterannonseras. Huvudsyftet med efterannonsering av upphandlingar är att skapa insyn och transparens. Genom efterannonsering samlas information om genomförda upphandlingar. Det ger också ett bättre underlag för statistik och vidareutveckling av de offentliga affärerna.

Informationen på denna sida gäller för upphandlingar enligt

 • lagen om offentlig upphandling (LOU)
 • lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF).

Nya regler från 1 februari 2022

Nya och förenklade regler för offentliga upphandlingar börjar gälla den 1 februari 2022. De nya reglerna gäller för upphandlingar under EU:s tröskelvärden och upphandlingar av sociala tjänster och andra särskilda tjänster. Det gamla regelverket gäller fortfarande för upphandlingar som har påbörjats innan de nya reglerna träder i kraft. Allt stöd som berörs kommer därför att uppdateras löpande.

Nyheterna i de nya upphandlingsreglerna

Efterannonsering över och under tröskelvärdena

Upphandlingar både över och under tröskelvärdena ska efterannonseras. Det innebär bland annat att den upphandlande myndigheten eller enheten (upphandlande organisationen) ska meddela vilka leverantörer som tilldelats kontrakt eller ramavtal.

Det finns en skyldighet enligt upphandlingslagstiftningen att efterannonsera upphandlingar. Efterannonsering ska ske i ett särskilt formulär i TED - Tenders Electronic Daily som är EU:s gemensamma annonsdatabas. 

Upphandlingar både över och under tröskelvärdena ska efterannonseras i en registrerad annonsdatabas. 

Efterannonsen ett viktigt underlag för statistik

Sedan den 1 januari 2021 ska alla upphandlingar som annonserats efterannonseras. Upphandlingar under tröskelvärdena ska efterannonseras i en registrerad annonsdatabas.

Efterannonsen är en viktig del av underlaget för statistik och för utvecklingen av de offentliga affärerna. Med hjälp av uppgifterna i efterannonserna är det möjligt att ta fram statistik för genomsnittligt antal anbudsgivare per upphandling, det vill säga hur det står till med konkurrensen. Efterannonser innehåller även uppgifter om kontrakterade värden som är viktiga för såväl statistik som analys.

Frågeportalen - Vad innebär de nya reglerna om annonsering och statistik på upphandlingsområdet?

Nyheter från den 1 januari 2021

Den 1 januari 2021 trädde ett nytt regelverk för annonsering av upphandlingar i kraft. De viktigaste förändringarna är:

 • Annonsering av upphandlingar ska göras i registrerade annonsdatabaser. På Konkurrensverkets webbplats finns en förteckning över de annonsdatabaser som är registrerade.
  Konkurrensverkets annonsdatabasregistret
 • Annonser ska ha ett upphandlings-id som består av dels en kod som med minst två bokstäver identifierar annonsdatabasen, dels ett löpnummer. Det är den annonsdatabas som först publicerar annonsen som ska generera ett upphandlings-id.
 • Annonser under tröskelvärdena ska innehålla fler uppgifter än tidigare. De blir därmed mer lika annonser i TED.
 • En av skillnaderna mellan annonser över och under tröskelvärdena är att de senare ska innehålla uppgifter om det upphandlingen ställs krav på eller anges villkor som avser miljöhänsyn, sociala hänsyn såsom arbetsrättsliga villkor eller innovation.
 • Skyldigheten att efterannonsera har utökats. Bestämmelsen om detta kommer dock sannolikt att förändras inom kort.

Ny lagstiftning om statistik och annonsering 2020

När ska en efterannons publiceras? 

Den upphandlande organisationen ska skicka en efterannons senast 30 dagar efter det att kontrakt eller ramavtal har ingåtts. Om kontrakt tilldelas enligt ett dynamiskt inköpssystem ska som huvudregel en efterannons skickas senast 30 dagar efter tilldelningen av varje kontrakt. 

Efterannonsering av dynamiskt inköpssystem och sociala tjänster

För dynamiska inköpssystem och sociala tjänster eller andra särskilda tjänster kan den upphandlande organisationen välja att samla ihop efterannonserna och skicka dessa kvartalsvis. I sådana fall ska de samlade annonserna skickas senast 30 dagar efter utgången av varje kvartal. 

 Efterannonsering av ramavtal 

Efterannonsering ska göras efter att ett ramavtal har ingåtts. Det finns däremot ingen skyldighet att vid avrop efterannonsera varje tilldelning av kontrakt som grundar sig på ramavtalet.  

Efterannonsering av projekttävlingar 

För projekttävlingar ska efterannonsen skickas senast 30 dagar efter det att projekttävlingen har avslutats. Projekttävlingen är avslutad när juryn har meddelat sitt beslut och lämnat in sin rapport med rangordning av bidragen.  

Vilka uppgifter ska finnas med i efterannonsen? 

I samband med efterannonseringar ska samtliga uppgifter som efterfrågas anges i TED. Konkurrensverket lyfter fram värden på kontrakt och ramavtal som särskilt viktiga. Värden på kontrakt och ramavtal är ett viktigt underlag för statistik om Sveriges genomförda upphandlingar. Det räcker inte att enbart hänvisa till de uppgifter som framgår av upphandlingsdokumenten om det ska utgöra ett bra underlag för statistik. 

 En efterannons ska bland annat innehålla information om:

 •  vilket förfarande som har varit tillämpligt i upphandlingen 
 • omfattningen av upphandlingen
 • datum för ingående av kontraktet eller ramavtalet
 • upphandlingens värde 
 • antalet inkomna anbud
 • vinnande anbud.

 Förutom detta ska organisationsnumret till den upphandlande organisationen finnas angivet i efterannonsen. Organisationsnumret gör det möjligt att identifiera den upphandlande organisationen. Det behövs för att förstå vem som köper vad och från vem.

Efterannonsering under tröskelvärdena

I efterannonser av upphandlingar under tröskelvärdena ska följande uppgifter finnas med.

 1. den upphandlande organisationens namn, organisationsnummer och kontaktuppgifter,
 2. tidpunkten för ingående av kontraktet eller ramavtalet,
 3. vad som har upphandlats samt huvudsaklig CPV-kod och tilläggskod för CPV,
 4. NUTS-kod för den huvudsakliga leveransplatsen,
 5. namn, organisationsnummer och kontaktuppgifter avseende den eller de som har tilldelats kontraktet eller ramavtalet,
 6. om det är sannolikt att underleverantörer kommer att användas för utförande av kontraktet,
 7. det uppskattade värdet av kontraktet eller ramavtalet vid tidpunkten för efterannonsen, och
 8. hur många anbud som har lämnats i upphandlingen.

Efterannonsera vid avbrytande av upphandling? 

Det framgår inte av upphandlingsdirektiven om det finns en skyldighet för upphandlande organisationer att efterannonsera när en upphandling har avbrutits. Däremot framgår det av de standardformulär som ska användas över tröskelvärdena att uppgift om att ett kontrakt inte har tilldelats ska anges och varför. Enligt formuleringen borde skyldigheten därför bara gälla de fall då ett kontrakt faktiskt har tilldelats. Det finns däremot inget som hindrar att den upphandlande organisationen frivilligt efterannonserar en upphandling som har avbrutits.   

LOU-direktivet (EUR-Lex webbplats)

LUF-direktivet (EUR-Lex webbplats)

Sekretess vid efterannonsering

I samband med efterannonsering ska den upphandlande organisationen säkerställa att uppgifter som lämnas i en efterannons inte strider mot offentlighets- och sekretesslagen eller lagen om skydd för företagshemligheter.  

Förkortad tidsfrist för överprövning av avtals giltighet

En korrekt genomförd efterannonsering medför att tidsfristen för att överpröva ett avtals giltighet förkortas från 6 månader till 30 dagar. Ansökan om överprövning ska i dessa fall ha kommit in inom 30 dagar från publiceringen av efterannonsen.  

Upphandlingar under tröskelvärdena

Upphandlande organisationer måste inte, fram till den 1 januari 2021, efterannonsera upphandlingar under tröskelvärdena, men kan göra det vid behov. De ska i så fall använda de bestämmelser om efterannonsering som gäller för upphandlingar över tröskelvärdena. Efterannonseringar av upphandlingar under tröskelvärdena medför att tidsfristen för överprövning av ett avtals giltighet förkortas, från 6 månader till 30 dagar räknat från annonsens publicering om den är korrekt genomförd. 

Brister i efterannonsering

Konkurrensverket har påpekat att det i Sverige förekommer brister i efterannonseringen av upphandlingar. Granskningen som Konkurrensverket har gjort visar bland annat på att

 • upphandlande organisationers interna rutinerna för efterannonsering har varit bristfälliga eller
 • att de interna rutiner som har funnits inte alltid har efterföljts.

Konkurrensverkets rapport "Tillsyn av efterannonsering"

Källhänvisningar

 • 10 kap. 4 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling  (LOU) - efterannons om resultatet av en upphandling
 • 10 kap. 5 § lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna  (LUF) - efterannons om resultatet av en upphandling
 • 8 kap. 6 § lag (2016:1147) om upphandling av koncessioner (LUK) - efterannons om resultatet av en upphandling
 • 18 kap. 2 § LOU - annonsering av projekttävlingar
 • 8 kap. 3 § lag (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS) - annonsering om resultat av en upphandling (efterannonsering)
 • 20 kap. 17 § LOU - tidsfrister för ansökan om överprövning av ett avtals giltighet
 • Europaparlamentet och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari om offentlig upphandling och upphävande av direktiv 2004/18/EG.
 • Prop. 2015/16:195, s. 605, 713, 1135, 1349
 • Prop. 2009/2010:180 s 364
 • Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1986, standardformulär: 3,6,13,18,21,25
 • Lagen om offentlig upphandling, En kommentar, Rosén Andersson med flera sid. 382
 • Konkurrensverkets rapport 2017:6 Tillsyn av efterannonsering